brouwerij-onderneming de C.A. Cervecera „Na- cionaP'. Er was namelijk geen eind te verwachten aan de hevige prijzenoorlog tussen de twee grote brouwerijgroeperingen in Venezuela. Op 30 septem ber 1963 werd Heineken te Venezuela opgeheven. De „Nacional" gaat echter Heineken bier maken, uiteraard uitsluitend voor de Venezolaanse markt. RESULTATEN De resultatenrekening waartoe al het voorgaande heeft bijgedragen geeft nu het volgende beeld. in duizenden guldens OPBRENGSTEN Opbrengst bier 133.143 Andere opbrengsten brouwerij- bedrijf 4.048 Overige inkomsten 5.331 1 42.522 Hiertegenover staan de volgende KOSTEN Grondstoffen, materialen en diensten 56.021 Accijns en omzetbelasting 29.712 Personeelskosten 25.759 Afschrijvingen 16.542 128.0Ï4 14.488 Dotatie Heineken Stichting 300 Dotatie Pensioenfonds 800 Betaalde Interest 1.440 2.540 Winst voor aftrek van belastingen 11.948 Belastingen 4.045 Ter toelichting op deze posten kan worden vermeld: Opbrengst bier is het totaal van door ons berekende verkoopprijzen van omzet binnenland en export. Andere opbrengsten brouwerijbedrijf betreffen in komsten uit in de verkoop geïnvesteerde activa als huur van huizen, rente van leningen en dividend op binnenlandse deelnemingen. Overige opbrengsten ten slotte zijn de inkomsten uit buitenlandse deelnemingen en de ontvangen technische vergoedingen. Van de kosten wordt de post Grondstoffen, materiaal en diensten gevormd door de uitgaven voor grondstoffen, hulpmaterialen, elektriciteit, water, assurantiën, vrachten en alle door derden aan ons berekende kosten. Accijns en omzetbelasting heeft alleen betrekking op de binnenlandse omzet; immers bij export wordt restitutie gegeven op betaalde accijns en omzetbe lasting. Personeelskosten zijn de lonen, salarissen en sociale lasten, terwijl Afschrijvingen de kosten zijn van slijtage van het produktie-apparaat, bedragen die van de verkoop opbrengst opzij gelegd dienen te worden om later vernieuwingen mogelijk te maken. De dotatie aan de Heineken Stichting" betreft het instellen van een fonds ter ere van dr. H. P. Hei neken voor zijn grote verdiensten voor ons concern, een fonds, waaruit onder andere eens per drie jaar een prijs beschikbaar zal worden gesteld voor een wetenschappelijk onderzoek. Dotatie Pensioenfonds is bestemd om het pensioen fonds in staat te stellen de pensioenrechten verder aan te passen aan de geregeld stijgende lonen en salarissen. Betaalde interest is de rente die wij moeten betalen voor geld, dat wij hebben geleend. Belastingen tenslotte is het bedrag aan winstbelas ting dat aan de fiscus dient te worden afgedragen. Wat daarna overblijft 7,9 miljoen is de winst. Deze winst heeft tweeërlei bestemming. Een deel, de uitgekeerde winst ƒ5.040.000,is be stemd om de aandeelhouders een door de uitkomsten van het bedrijf verantwoord dividend uit te keren als vergoeding voor het kapitaal, dat zij in onze onderneming steken. Dit eigen kapitaal bedroeg over 1962/63 ongeveer 150 miljoen, dat wil zeggen dat het uitgekeerde bedrag ongeveer 3,3 bedroeg van het eigen kapitaal. Een ander deel, de ingehouden winst f 2.860.000, wordt in het bedrijf gehouden om mede een verdere uitbreiding te financieren. Ten opzichte van vorig boekjaar is de winst ditmaal met 700.000,gestegen en zoals wij reeds in het begin van dit verslag vermeldden, had dit als voornaamste oorzaken: de toegenomen ver koop en de vergrote efficiency binnen het bedrijf. Wat dit laatste betreft, zijn wij erin geslaagd door een doeltreffende bewaking de kosten binnen ver antwoorde grenzen te houden. Wat betreft de ontwikkeling over het le kwartaal van het boekjaar 1963/64 kan worden vermeld, dat de omzet niet achterblijft bij de verwachtingen daaromtrent. De kostenstijgingen, welke zich echter reeds thans manifesteren en de belangrijke loons- en salarisver hogingen per 1 januari jl. zullen echter een aanzien lijke invloed hebben op ons kostencijfer. Hoewel een deel hiervan wordt opgevangen door een be scheiden binnenlandse prijsverhoging van het bier, zal uiterste waakzaamheid op het gebied van de kosten geboden zijn. Een gebied waaraan wij zelf kunnen werken door te trachten de doelmatigheid binnen ons bedrijf nog verder op te voeren om daar mede onze vooraanstaande positie in de Nederland se brouwerij-industrie te handhaven.

Notulen, Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 8