C. J. Rijkeboer Overpeinzingen van tie redactiecommissie 1 (D) We zijn weer een nieuw jaar begonnen. Wij houden niet van bladen, die het jaar beginnen met allerlei voorspellingen van een helder ziende te publiceren omtrent wat er zich allemaal af zal spelen in het komende jaar, maar ditmaal willen ook wij toch één ding voorspellen Ongetwijfeld zal van de vele (naar wij hopen meer aangename dan onaangename) momenten die ons dit jaar te wachten staan, de grootste gebeurtenis en tevens een mijlpaal in de Heineken's ge schiedenis de opening van onze nieuwste brouwerij in Den Bosch zijn. Behoudens onvoorziene om standigheden zal deze begin sep tember plaatsvinden. Trouwens, 1958 staat als het ware voor ons allen in het teken van de bouw. Want naast deze wereld gebeurtenis mogen wij niet ver zuimen te vermelden, dat ook Amsterdam en Rotterdam wat bouw en uitbreiding betreft aan hun trekken komen, en er dus dit jaar heel wat klaar komt. Te zijner tijd zullen wij in Vers Van 't Vat natuurlijk ook op deze gebeurtenissen nader terug komen. Dit blad klaarkrijgen is heus geen kinderspel. Als we er moppen inlassen, vinden de mensen dat we te gek doen. Zetten we er geen moppen in, dan vindt men ons te serieus. Als we altijd maar achter ons bureau blijven zitten, vindt men dat we wat meer over de buitenwereld zouden moeten schrijven. Dus gaan we op zoek naar avontuur, maar dan wordt er weer meesmuilend gezegd: die lui willen weer extra vakantie hebben. Indien we geen „vrijwillige medewerkersliteratuur" willen Dat ons bedrijf niet meer in de kinderschoenen staat, behoeft niet meer vermeld te worden. Ieder van ons weet, dat de enorme naoorlogse ontwikkelings- en ex pansiemogelijkheden van onze brouwerij resulteren in de bouw van onze derde Nederlandse brou werij in 's-Hertogenbosch. Deze gang van zaken bracht natuurlijk met zich mee, dat in de loop der afgelopen jaren verscheidene interne organisaties en reorganisaties plaats moesten vinden, opdat het algemene beleid van onze Neder landse brouwerijen gecentraliseerd zou kunnen worden gevoerd. Als gevolg hiervan zijn ontstaan de Centrale Verkoopleiding en de Centrale Produktieleiding. Evenals deze gecentraliseerde afdelingen tot stand zijn gekomen, is hiernaast de Centrale Personeelsdienst ontstaan met als doel de door voering van een éénlijnig personeelsbeleid voor ons gehele concern. Tot hoofd van deze Centrale Personeelsdienst is per 1 april 1958 benoemd de heer C. J. Rijkeboer, geboren 4 januari 1919 te Velsen. De heer Rijkeboer begon zijn loopbaan bij de Centrale Personeelsdienst van de Unilever N.V., waarna hij voor de doorvoering van personeels beleid als hoofdkommies in dienst kwam bij de Centrale Dienst In- en Uitvoer in Den Haag. Hierna werkte de heer Rijkeboer als per soneelschef bij de Hollandia Tex tielfabrieken in Twente en de laatste vijf jaar is hij hoofd van de Personeelsdienst van de N.V. Houtindustrie „Picus" te Eindho ven. De maanden februari en maart zal men de heer Rijkeboer al menig maal in onze brouwerijen kunnen tegenkomen, omdat hij zich vóór de officiële aanvang van zijn werk zaamheden enigermate zal oriën teren. Wij wensen de heer Rijkeboer bij zijn benoeming alle medewerking toe die hij zal verlangen, om van uit deze Centrale Personeelsdienst aller belangen te kunnen co- ordineren. opnemen, zijn we genieen- doders. Nemen we dat proza toch op, dan staat ons blad vol nonsens. Als we dezelfde problemen aansnijden als de andere bladen worden we sceptisch genoemd. Doen we het niet, dan verwijt men ons slaperigheid. Nemen we eens een artikel van andere bladen over, dan schreeuwt men: die kerels zijn te lui om zelf iets goeds te schrijven. En nu zal er ongetwijfeld weer iemand zijn die zal beweren dat we dit uit een ander blad hebben overgenomen. Dat is ook zo.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 3