Afgesloten tijdperk Zaterdag 11 januari jl. werd er in de schermzaal van onze Amsterdamse brouwerij druk afscheid genomen van zes jubilarissen, die bijna een dienst tijd van veertig jaren achter de rug hebben. Dit afscheid had een speciaal karak ter omdat het als het ware tevens een een symbolisch afscheid was van een tijdperk dat langzamerhand is afge sloten en dat velen misschien niet eens hebben gekend: de tijd van de paarden. Daar zaten ze op een rijtje: de twee koetsiers A. B. de Block en J. A. Kreetz en de chauffeurs W. Haspels, G. Koek, W. J. Staalheuver en A. van der Wagt; de oude garde, die al die jaren het bier hebben afgeleverd (en op welk een wijze!) bij onze afnemers. De grote ontwikkeling van het ver voer hebben ze meegemaakt. De tijd van de paarden, de eerste auto's en tot slot het onbarmhartige verkeer van vandaag, dat hen het werk steeds moeilijker en tenslotte bijna onmo gelijk maakte, omdat zij er niet van jongs af aan mee waren opgegroeid, zoals een jongere generatie die niet anders meer weet. Een woord van dank voor al die trouwe jaren werd tot hen gericht door de bedrijfsleider de heer Goos en de twee bazen met wie zij het meest te maken hadden gehad, de heer Eibers van de garage en de heer Lin deman van de expeditie. Tot slot weergalmde de sonore stem van onze hoofdvertegenwoordiger Te Riele, die- op een indrukwekkende wijze de jongere generatie van chauffeurs er op wees welk een grote steun de „jon gens" van de vertegenwoordiger zijn geweest en hen aanspoorde zich aan hen te spiegelen. Wij wensen de „jongens" nog vele jaren van rust toe. Van vier andere chauffeurs die al in het afgelopen jaar gepensioneerd zijn, namen we in Vers van 't Vat nog geen afscheid, maar we willen van deze ge legenheid gebruik maken dit alsnog te doen. Het zijn A. van der Puij (in middels overleden), A. de Oud en H. van der Riet, allen uit Amsterdam, en Jan Groos Hzn., uit Rotterdam. Inderdaad u hebt het goed, de Snor- renkoning, die u een paar jaar gele den in volle glorie in ons blad ge portretteerd zag. Ook hun nog vele jaren van rust toe gewenst. Installatie Weer heeft een van onze Heineken's leden zijn post verwisseld voor een andere. Ditmaal is het de heer J. H. Stork van het Amsterdamse Verkoopsecre tariaat die naar het zuiden is getrok ken om ook daar onze naam en faam niet te doen vergeten. Afgelopen maand is nl. de firma J. van Wersch in Heerlen een N.V. ge worden, waarbij de heer Stork be noemd is tot gedelegeerd commissaris. De installatie vond plaats op 7 januari door onze onderdirecteur de heer S. van den Bent. Op de foto van links naar rechts: de heren L. van Wersch, L. L. M. Janssen (Heineken Maas tricht), S. van den Bent. J. van Wersch, J. H. Stork en M. van Wersch. Jubilarissen-diner in Rotterdam Een gezellige stemming heerste er aan tafel tijdens het jubilarissendiner in Rotterdam. Op de rechtse foto (en face) v.l.n.r.: mevrouw en de heer Buquet (50 j.) met de gastheren en gastvrouwen drs. J. Gombert, mevr. de Reijke, ir. J. A. Emmens, mevr. Gombert en de heer J. E. de Reijke. Tegenover hen (foto links) de jubilaris sen (allen 25 jaar) en echtgenoten. V.l.n.r.: mevrouw Ouboter, P. Ouboter, mevr. Dijkema, L. Dijkema, mevr. Treffers, C. P. Treffers, mevr. Buys, C. Buys en mevr. Korendijk.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 19