5 Gezicht op Caracas wij de brouwerij bij voorkeur daar vestigen. Onder leiding van Ir. v. Goor werd een daartoe geschikt stuk land uitgezocht. Een bodemonderzoek werd ingesteld en de resultaten daarvan werden naar Nederland opgezonden om de bouwtekeningen te kun nen klaarmaken. Ongeveer een maand later, toen men met de bouw tekeningen al behoorlijk opgeschoten was, werd bij geruchte vernomen dat het Ministerie van Oorlog het plan zou hebben ons pas gekochte terrein met nog andere stukken land te vorderen om de Militaire Academie te kunnen uitbreiden en om er schietbanen op aan te leggen. Bij informatie bleek dit gerucht op waarheid te berusten enmen was weer even ver als in het begin. Natuurlijk betekende dit voor ons een ernstige tegenslag, daar een ander stuk land gevonden zou dienen te worden. De Heer Honig vertrok half Maart van het vorig jaar opnieuw naar Venezuela, verge zeld van Professor Boon uit Delft, een bekende expert op het gebied van bodemonderzoek. Caracas en omstreken werden door beide heren weer grondig onderzocht; begin Juni kwam ook Ir. van Goor naar Venezuela om dit onderzoek voort te zetten. Er bleek echter niet één terrein beschikbaar dat aan al onze eisen voldeed. Men besloot toen maar ergens in het binnenland zijn geluk te beproeven. Men slaagde tenslotte in Maracay, een stad met ca. 250.000 inwoners, gelegen op 180 km van Caracas. Weliswaar was men nu ver verwijderd van dit afzetgebied, doch de mogelijkheid om het product in het binnenland af te zetten was hierdoor vergroot. Bovendien was de grond er aan zienlijk goedkoper dan in Caracas. Een bodem onderzoek werd weer ingesteld om de bouwtekenin gen, die gebaseerd waren op het land in Caracas, aan te passen aan de bodemgesteldheid van dit nieuwe stuk land. Nu zou dus eindelijk met de bouw van de brou werij kunnen worden begonnen, alsniet de directeur van een brouwerij in Caracas zich later tot onze maatschappij gewend had met het aanbod, zijn pakket aandelen en dat van verschillende andere be langrijke aandeelhouders aan ons over te doen, waar door wij de meerderheid van de aandelen in ons bezit zouden krijgen en dus de zeggenschap in deze brou werij zouden verwerven. Op dit aanbod is ingegaan en omstreeks de jaar wisseling heeft de Heer Hansen de functie van zijn Venezolaanse voorganger overgenomen. De brouwerij, „La Criolla" (de inheemse) geheten, is eerst sedert een jaar in bedrijf en heeft zich on danks de korte tijd van haar bestaan reeds een zeer behoorlijke omzet weten te verwerven. De brouwerij is zeer modern opgezet doch zal, vóór tot het brouwen van Heineken's Bier wordt overgegaan, nog aanzien lijk worden uitgebreid. Ook de kwaliteit van het „Criolla"-bier zal worden verbeterd. De naam „Heineken" is in Venezuela reeds zeer bekend. Een goede naam hebben wij bij de liefheb bers van ons exportbier, een gevreesde bij onze con currenten, die ten koste van enorme bedragen ge tracht hebben onze vestiging in Venezuela te ver hinderen. Zodra onze plannen bekend waren gewor den kon men regelmatig in de Venezolaanse kranten berichten aantreffen over een op handen zijnde crisis in de bierindustrie. Oorzaken: zgn. overproduc tie enhet machtige internationale Heinekens- concern „dat alleen in Europa al 76 brouwerijen telt" (aanhalingstekens van de redactie). Het blad „Infor-

Notulen, Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1952 | | pagina 5