Tezamen met de N.V. Cobra hebben wij een belangrijke deelname verworven in de „Cerve- ceria Heineken de Venezuela", die in de loop van dit jaar een aanvang zal maken met het bouwen van een brouwerij in Caracas. De Brasserie Léopold te Brussel, waarbij wij uitsluitend rechtstreeks zijn geïnteresseerd, heeft haar plaats weten te handhaven en een redelijk rendement geleverd. De resultaten van de binnenlandse dochterondernemingen, wier werkzaamheid niet recht streeks tot die der brouwerij behoort, waren bevredigend. De Distilleerderij en Likeurstokerij P. Hoppe N.V. heeft in het afgelopen boekjaar wederom gerede afzet voor haar producten gevonden. De gang van zaken bij de vruchtensappen- en pectinefabriek de Polar N.V. is verre van gunstig geweest. Wij hebben dan ook gemeend op deze deelname een ruime afschrijving te moeten toepassen. Hieronder laten wij een toelichting van enige balanshoofden volgen: 1. Fabrieken en Kantoren. Ook in het afgelopen boekjaar werd een belangrijk bedrag en wel 1.656.600,aan ver betering van ons technisch apparaat ten koste gelegd. Hierop hebben wij de bij ons gebruikelijke afschrijvingen toegepast, waarvan wij 500.000,ten laste van de voor dit doel bestemde reserve hebben gebracht. Als gevolg hiervan is dit actief slechts met ƒ272.000,toegenomen. 2. Huizen en Gronden. De toename wordt in hoofdzaak verklaard door de aan de voltooiing van het Hotel Atlanta te Rotterdam ten koste gelegde bedragen. 3. Belangen bij aanverwante Ondernemingen. De achteruitgang houdt o.a. verband met de hierboven reeds vermelde afschrijving op onze belangen bij de Polar N.V. Na afschrijving resteert een winst van ƒ2.122.779,18. Wij stellen U voor van dit bedrag 100.000,te bestemmen voor de versterking van de Reserve Diverse Belangen, die daardoor zal stijgen tot ƒ6.912.866,30. Voorts stellen wij U voor een dividend uit te keren van 8 in welk geval een bedrag groot 153.846,15 aan het Reservefonds zal worden toegevoegd; het onverdeelde saldo bedraagt dan ƒ34.317,64. Wij eindigen met dank te zeggen aan al onze medewerkers in binnen- en buitenland voor hun wederom betoonde inspanning. HONIG FEITH EMMENS Amsterdam, Februari 1951.

Notulen, Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1949 | | pagina 6