Sedert de introductie van deze exotische cocktail van de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland in het thuisverbruikkanaal (Slijtersvakbeurs 1979) en de horeca (Horecava 1980) kent Paradisi een succesvolle verkoop. Onmiddellijk na de Slijtersvakbeurs van 1979 is de G.W.N. buitendienst met Para disi aan het werk gegaan, ten einde deze cocktail bij de verkooppunten in het land te plaatsen en de Nederlandse slijters van de nodige produkt-informatie te voorzien. Uiteraard werd hierbij gewezen op de ui terst aantrekkelijke marge. De slijter was nu in staat de consument met deskundig advies ter zijde te staan. Dat deze samen werking zeer vruchtbaar is, blijkt wel uit de tot nu toe behaalde verkopen en de ver kregen spreiding. Medio 1980 is Paradisi verkrijgbaar bij de belangrijkste slijterij ketens en wordt Paradisi bijvoorbeeld ver kocht in negen van de tien grote, zelfstan dige slijterijen. Opmerkelijk is, dat er in het buitenland ook veel belangstelling be staat voor Paradisi. Naar bijvoorbeeld België en Engeland zijn de eerste dozen al geëxporteerd! INITIATIEF UIT HET LAND Naarmate Paradisi bij meer en meer men sen bekend raakte en goed in de smaak viel, bereikten steeds meer verzoeken uit de 'handel' de G.W.N. om actief met dit verrukkelijke drankje te kunnen gaan wer ken. Het gevolg is geweest dat op tal van braderieën, festiviteiten en parties Paradisi kan worden aangetroffen. De G.W.N. ver strekte hiervoor het nodige actie-materiaal zoals parasols, ijsemmers en glaswerk. Een deel van de initiatieven kwam, on danks het feit dat Paradisi nog niet in dit distributiekanaal was geïntroduceerd, uit de horeca. HORECA In de nieuwe 'stand' op de Horecava van Heineken werd Paradisi, middels een vier tal in Paradisi-outfit gestoken gastvrou wen, bij de horeca geïntroduceerd. In de meeste gevallen ook hier positieve reacties op de uitmonstering en de smaak. Met na me wordt het op 'ruim ijs' serveren, zoals nu blijkt, goedopgepakt. Een voor Paradisi uiterst belangrijk item bij de presentatie van dit drankje aan de consument. Naast tonic hebben zich ook nieuwe mix-moge lijkheden aangediend, zoals bijvoorbeeld jus d'orange. Tot slot geldt, dat meerdere horeca-etablissementen in de grote ste den in samenwerking met de GWNer toe zijn overgegaan, op speciale wijze ge durende een bepaalde periode aandacht aan deze exotische cocktail te besteden. RECLAME-CAMPAGNE Uiteraard is aan Paradisi op de afgelopen Slijtersvakbeurs de nodige aandacht be steed. De gehele G.W.N. stand was in Paradisi sfeer opgetrokken. Als belang rijkste activiteit geldt echter dat er voor Paradisi een reclame-campagne van start is gegaan. In een aantal weekbladen treft u al in het najaar de eerste advertenties aan. Met behulp van deze ondersteuning en de overige nog te ontplooien activiteiten kan Paradisi verder uitgroeien. Middels de smaak, de exclusieve uitmonstering en het deskundig advies kan deze verrukkelijke, exotische drank zich dan een volwaardige plaats veroveren in het drankenpakket van de moderne gedistilleerd-consument. 19 PAMDISI hef geslaagde exotische avontuur

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 19