Medio maart introduceerde Amstel een nieuwe, eenmalige 25 cl. verpakking. Na onderzoek is tot dit produkt besloten, dat als enig A-merk op de markt voor eenmalige flessen, een unieke plaats zal gaan innemen. Toenemende behoefte bij de handel aan kostenbesparingen en bij de consument aan meer gemak, leidde in 1975 voor het eerst tot bier in een eenmalige fles. Al spoedig volgden andere merken en daarnaast grootwinkelbedrijven met pri vate labels. De markt voor eenmalige fles sen groeide jaarlijks en in 1979 was het aandeel van eenmalige flessen op de thuis- verbruik biermarkt al groter dan dat van blik. Dit terwijl de landelijke A-merken, met uitzondering van Amstel, de eenma lige fles niet voeren. De eenmalige fles blijkt ook geen ver vanger te zijn van blik, wat geconcludeerd kan worden uit de voortgaande omzet groei van deze verpakking sinds de intro ductie van de eenmalige fles. Blik is een meer aan recreatie verbonden verpakking en zodoende seizoensgebonden, terwijl de eenmalige fles voorthuisverbruikeen meer constant verkooppatroon over het gehele jaar vertoont. AMSTEL MONO 33 CL. In 1977 introduceerde Amstel een 33 cl. eenmalige fles. Deze verpakking is om een aantal redenen niet tot ontwikkeling gekomen en wordt nu uit de markt geno men. AMSTEL MONO 25 CL. Om toch als nationaal A-merk in de markt voor eenmalige flessen een positie op te bouwen, zijn wij overgegaan tot een proef bij de handel en consument met Amstel in MARKTAANDEELONTWIKKELING VAN EENMALIGE VERPAKKING BINNEN TOTAAL BIER.* in a/m'78 d/j'78/'79 a/m'79 d/j'79/'80 eenmalige pils 2,4 2,5 3,0 3,3 w.v. blik 1,1 0,7 1,1 0,9 w.v. fles 1,3 1,8 1,9 2,3 MARKTAANDEELONTWIKKELING VAN DE MONOFLES IN TOTAAL BIER PER WINKELTYPE* in GWB/Coöp Zelfstandig Groot Zelfstandig Midden Zelfstandig Klein Discounters Totaal food a/m'78 3,3 0,3 0,3 0,0 3.2 1.3 d/j'78/'79 4,2 0,4 0,3 0,1 3,0 1,7 a/m'79 4,6 0,6 0,1 0,0 3,0 1,9 d/j'79/'80 25 cl. eenmalige flessen. Door het klei nere formaat wordt de prijs gunstiger. Bovendien is deze fles in sommige andere Europese landen succesvol. De flessen worden verkocht in een opval lende display-verpakking per tray van tweemaal tien stuks. De uit de onderzoe ken verkregen resultaten zijn zeer bevredi gend. Fles, verpakking, opmaak en prijs zijn zowel door de handel als de consu ment zeer goed ontvangen. SPREIDING VAN DE MONOFLES PER WINKELTYPE (PERIODE D/J '79/80)* in num/ gewogen GWB/Coöp 83/85 Discounters 71/70 Zelfstandig groot 39/41 Zelfstandig midden 28/28 Zelfstandig klein 12/17 TOTAAL 28/50 SAMENVATTEND Amstel in 25 cl. eenmalige flessen heeft sterke argumenten om in uw assortiment te worden opgenomen: enig A-merk in eenmalige flessen; A-merken hebben in flessen 75% marktaandeel; handige aankoophoe veelheden van 10 en 20 flessen; ideale 10 clusterverpakking met opti male presentatiemogelijkheden; geen retouremballage; een aantrekkelijke prijs per eenheid van 10 en 20 flessen; aantrekkelijke marge-mogelijkheden. AMSTEL MONO IN NIEUW JASJE Bron: Nielsen *Bron: Nielsen. 5,2 0,7 0,2 0,0 3,4 2,2 Bron: Nielsen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 4