H El N EKEN STICHTING TER BEVORDERING VAN WETENSCHAP EN CULTUUR OPGERICHT Op 3 april 1963, de 77e verjaardag van dr. H. P. Heineken, is aan de Nederlandse en buitenlandse pers mededeling gedaan van de oprichting door Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. van de Heineken Stichting ter bevordering van weten schap en cultuur. De leiding van ons concern heeft van oudsher voor belangen van wetenschap en cultuur een open oog gehad. Wij brengen in herinnering de vroegtijdige invoering van wetenschappelijk onderzoek en we tenschappelijke controle bij onze produktie en de persoonlijke activiteiten van leden der directie ten behoeve van culturele zaken. Door de oprichting van de Heineken Stichting heeft ons concern willen onderstrepen, dat het voor de industrie in een steeds kleiner wordende wereld met steeds groter wordende markten en een voort durend intensievere internationale concurrentie al leen mogelijk is om op het eerste plan te blijven met de hulp van de wetenschap. Bovendien ligt hier de erkenning in dat door de ontwikkeling van onze samenleving de bevordering van wetenschap en cultuur meer en meer overgaat van de gefortuneer de privé personen op het bedrijfsleven. Als eerste activiteit zal de Heineken Stichting een maal in de drie jaar in de maand april een prijs van 35.000,—, de Dr. H. P. Heineken-prijs, uit keren aan de persoon, of de groep van samen werkende personen, die een belangrijke prestatie heeft geleverd op het gebied van de biochemie en de biofysica, met inbegrip van de microbiologie en de kiemingsfysiologie van zaden. De instelling van deze prijs berust op een tweetal overwegingen. Allereerst gevoelde de leiding van ons concern de behoefte om dr. H. P. Heineken te eren voor de grote verdiensten, die hij als directeur en president-directeur heeft gehad. Hij is een be stuurder van bijzonder allure geweest. In de per soonlijke sfeer heeft <dr. Heineken zeer veel gedaan voor het Amsterdamse muziekleven, vooral als voorzitter van het Concertgebouw. Op sociaal gebied mag herinnerd worden aan het belangrijke feit dat hij in 1923 als een der eerste werkgevers van het land een voor die tijd zeer royale pensioenregeling aan het personeel aanbood. Wat de wetenschap betreft is het een van zijn grote verdiensten geweest, dat hij tegen de oppositie bij het bedrijf in, bij de Amsterdamse brouwerij een bedrijfslaboratorium instelde en dat hij het in Rot terdam reeds bestaande laboratorium liet moderni seren en bezetten door jeugdige, energieke weten schappelijke medewerkers. Voor onze onderneming, voor de kwaliteit van haar produkten en voor haar aanzien in binnen- en buitenland is dit van grote betekenis geweest. De tweede overweging tot het instellen van de Dr. H. P. Heineken-prijs was de behoefte om dat deel van de wetenschap, dat door de prijs bestreken wordt en dat nauw verwant is aan het brouwproces, te helpen bevorderen. De toekenning van de prijs zal op het hoogst denk bare wetenschappelijke niveau geschieden. De Ko ninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap pen heeft zich namelijk bereid verklaard om door haar Afdeling Natuurkunde elke drie jaar de prijs winnaar of de groep prijswinnaars te laten aanwijzen. Aan deze persoon, of groep van personen zal de Heineken Stichting dan de prijs uitreiken. Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. heeft aan de Heineken Stichting ten behoeve van deze prijs een vermogen van 300.000,— overgedragen. Dr. H. P. HEINEKEN GEEFT ZIJN NAAM AAN WETENSCHAPPELIJKE PRIJS De mogelijkheid om andere takken van wetenschap of culturele doeleinden te steunen is geopend, maar daaromtrent bestaan op het ogenblik nog geen plannen. Wel is het de bedoeling om als de bedrijfs- uitkomsten dit toelaten, het stichtingskapitaal ge leidelijk uit te breiden, opdat het mogelijk zal zijn nieuwe activiteiten te ondernemen. Het bestuur van de Heineken Stichting is als volgt samengesteld: Jhr. P. R. Feith, voorzitter, aangewezen door Hei neken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V.; Professor dr. O. Bottema, aangewezen door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen; J. C. van Marken, penningmeester, firmant van Pierson, Heldring Pierson, Amsterdam; A. H. Heineken. Als secretaris zal optreden mr. L. M. Pahud de Mortanges. Wij verwachten dat de Heineken Stichting en de Dr. H. P. Heineken-prijs veel zullen bijdragen tot de bekendheid met en de waardering voor onze onderneming.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1963 | | pagina 5