No. 13 HET DWAALLICHT November 1942 Het assaut LEEKEN-INDRUKKEN leer eens heb ik met mijn 1 eekenverstand een scherm-assaut aanschouwd en ik moet U ze-gen, dat mijn bewondering voor deze mooie sport constant groeiende is. Nu is mijn leekendom welis waar in een gevorderd stadium- het scheelt nog maar een haar' of ik ben een kenner. Ik grin nik allang niet meer om het malle, werkeloozs linkerhandje. Ook het aardappel-prikken en koekhakken vind ik al niet zoo gek meer. Neen, ik ga nu dieper op de finesses van de sport in. Ik probeer de traagheid van mijn oogen te overwinnen cm de blik semsnelle ractie te volgen op de een of andere gemeene truc-steek. Ik tracht de verwarde manipula ties met de wapens tot een ge ordende gevecht3gang te herlei den. En al is de conclusie, waar toe ik in mijn binnenste kom, gewoonlijk nog in lijnrechte te genstelling met die van de se condanten, dit i3 op zichzelf niet verontrustend: integendeel! Het bewijst, dat ik bezig ben, mij een eigen meening te vormen en wat wil men meer voor bewijs van mijn wassende deskundigheid? ais ik ga schermen - en ik doe het beslist! - dan zal ik Mosman als voorbeeld nemen, 't Is niet om kwaad te spreken van de andere assaut-gangers maar die man is een levende propaganda voor de schermsport. Wanneer men van een door hem ge trokken partij een film zou op nemen, zou elk afzonderlijk filmbeeldje al3 lesmateriaal kunnen dienen voor hen, die hun stijl willen verbeteren. Hier geen houwen of steken op hoop van zegen, geen desperate, hulp93 looze afweerhoudingen en geen onbeheerschte aanval, it is schermen op zijn best en dat ik tusschen hem en, nou ja, iemand anders verschil kan zien, is alweer een teeken, dat ik cp den goeden weg ben. A}s ik eenmaal het witte pakje aantrek, dan vrees ik nog de meeste last te zullen hebben met het internationale karakter van de schermsport. Primo, secundo, tertio, dat gaat nog, m^ar touche, plaque, riposte, dat wordt'moei lijker en als onze Italiaan Hollandsch gaat spreken met een Duit3ch accent, dat wordt het heelemaal zwaar. Toch is het vertegen woordigd zijn van al die internationale elementen in de schermsport een at tractie op zichzelf. Alleen het Engelsche element heb ik gemistof het moest zijn in de stoicijnsche kalmte, waarmede de se condanten het aanzien, hee twee tegenstanders eikaar trachten af te maken. Maar voor de rest is het een prachtsport en zcc- dra al mijn voetbal knieën wat minder kraken, ga ik de stap op den loop er wagen.. vdz Het assaut in ERNST Van sportief standpunt bekeken is het assaut van 4 October steliig geslaagd te noemen. Er werd goede sport te zien gegeven en er heerschte de noodige vechtlust Het prachtige weer in aanmerking genomen, dat ongetwfeifeld velen naar buiten had gelokt, was ht bezoek bevredigend en toch...

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 4