HST DWAALLICHT LAATSTE BERICHTEN Groote H.B.M.-successen HST SSH3TS KAMPIOEN SCHAP BEHAALDI Ha hat ter perse gaan van dit nummer bereikte ons de heuglijke tijding, dat door H.B.M. schitterende sportieve resultaten zijn behaald. Zelfs is het eer- sta kampioenschap voor het deizoen 1942/43 een feit geworden Het werd veroverd door Sevenhill's Enny of Sutherland, een lersche Setter van blijkbaar bijzondere kwa liteiten. Ook een tweede prijs werd veroverd en wel door Globetrotter von der Burg Windeck, een jeugdigde spruit van het zeldzame ras der Af- ghaansche windhonden. De prijzen werden bek haald op de in September in Den Haag gehouden inter nationale Hondententoon stelling en de eigenaar van bovengenoemde prijs winnaars was de heer Van Ast, die daarmede naast het voetballen, schermen, tennissen, biljarten, zwemmen, wandelen en vis- schen ook de kynologie als H.B.M.-sport intro duceerde Na zulke resultaten kunnen de voetballers en schermers niet achter blijven

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 9