is mo definitief Z0ND46 4 OCTOBER A^AüfvttN W.8.M na 2 uue. ran G&en toeg'ancj meêp. wocoên VEQ.LEEND VAsrCfsreLpop NA/ELkOM iv T0 12 HST DWAALLICHT October 1942 Schermen in ouden tijd ANDERE TIJDEN, ANDERE ZEDEN De zestiende-eeuwsche voorlooper van on ze schermsabel was de "Dusaek", een houten wa pen, zooals op de afbeeldingen is te zien. Het was 70 c.M. lang en woog ongeveer een pond. Afmeting en gewicht lieten een betrekkelijk snel en afwisselend spel toe. Vreemd voor onze oc jen .Tas het af we eren met de vrije linkerhand, een vechtwijze, die nog tot in de 19de eeuw in zwang wasOok bij het Dusack-schermen was ver der vrijwel alles geoorloofd. Had men zijn wa pen verloren of gebroken, dan gingvmet ver nieuwde energie zijn tegenstander met handen en voeten te lijf. Ook de bijna twee meter lange stok was een geliefkoosd oefenwapen. Hierbij kwam het ook zeer veel op het voetenwerk aan. Het uitwijken voor de lange stok-zwaaien was een kunst op zichzelf. Moeilijker was dit uitwij ken in het gevecht met de hellebaard. Het was daarbij n.l. mogelijk, de tegen stander met de haak, die achter den bijl zat, "aan te haken" en beentje te lichten. Lukte dit, dan was het slachtoffer vrijwel verloren. Vóór-, achter- en zijwaarts sprin gen, pareeren met de linkerhand, ontwapening van den tegenstander door slag of aangrijpen en vast houden van de klingen, dat alles behoorde bij het 13de-eeuwsche schermem. Eerst veel later is het schermen geworden tot de sier lijke en streng gereglementeerde sport, zooals wij die nu kennen. UtLLE 1BAA(2.D (Uit VeM Klasing) HET AANVAnC 1 UUR. n.M. OP PE SCWEI2MZAAL alle belangstellende LEDEN VAN H.p.f?. met- hun Dames zvai mwilalê. MeoewefKcwG DammeGS ^AAyeivi EN*... voi O*

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 4