No: 8 HET DWAALLICHT Juni. 194-2 VERDERE BELEVENISSEN VAN EEN AMATEUR - OORLOGS - TUINDER Heeft het me ooit "koud of warm" ge maakt als er 'n spreeuw op 't land zat? Neen,nooit. Nu zat zoo'n knaap aan "buurman's zaadbedje te pikken, straks komt hij bij mij op visite. Ik haat die spreeuw. Ja, wat zoo'n landje een mensch verandert. Heb ik 'n boerenkop, in plaats van de nor- mal e kantoo rbe diende-po stz e ge1 Ik twijfel. Kom 'k op 'n avond langs een nummer of 6 verder gelegen landje en daar zitten aan den kant 'n man er 'n vrouw, met ernstige, bedrukte ge zichten een aardappel te bestudeeren "Buurman"klinkt het dof, "heeft U verstand van aardappelen"?"'n Beetje zeg ik zwakjes. Ja, ziet U, er was zooeven iemand hier die beweerde dat we het niet goed deden, je moest pre cies de aardappel zoo pooten, dat de pitten naar beneden zaten. Ik "die er verstand van heb"herinnerde me niet, van wie dan ook die reeds lang tuinierde, gehoord te hebben, dat zooiets noodig was. En sprak dan ook op stelligen toon:"Maar, menschen, dat is onzin hoor, poot maar raak, zoo doen we het allemaalstel je voor dat 'n groot veld in de Y-pol ders, op die manier aardappeltje voor aardappeltje door de boer en z'n knechts in den grond moest wordei|i gezet, dan waren ze 's avonds vast allemaal stapel mesjokke". De gezich ten trokken bij."Nou, buurman, be dankt hoor, dan doen wij het ook maar gewoon." Ik neus weer eens verdek op, want er is altijd wel wat af te kijken, te vergelijken of te leeren. Daar ontdek ik de "brandstoffenhan- delaar", specialiteit "turf". Ik zeg "Mijnheermoet U geen aardappelen en boonen planten"? Hij zegt :"Voorloo- pig niet, eerst voor de kachel zor gen, ik heb hier een partij droge veenkluiten op m'n land en daar valt onmogelijk tusschen te pooten. Dat is prachtige brandstof voor den win ter, in neem af en toe 'n zak vol mee naar huis, het is beste turf." Ik zeg: "'n Mooi turfland,maar slechte tuingrond", en ga, na den man toch een welgemeend "succes" toegewenscht te hebben, weer eens m'n eigen bedoening opzoeken. Ik kan op het pogenblik niet veel meer doen,ik wacht op de poot-uien. En begin daarom met buurman "Slim" een deskundig gesprek over "Hoe zet ik uien"? Ik kom tevens tot de conclusie dat het voor beginnelingen ui terst moeilijk is om het werke lijk te doen "zooals het hoort", want niet alleen het krantje en het boekje van den "Volkstuin- dersbond" verschillen in raadge vingen, maar het is ook "10 des kundige tuinders, 10 verschillen de meeningen". En daar tusschen door zeilende, probeer je er maar het beste van te maken. Ik ben op 'n avond naar de collega's "HaringvlietstraterS geweest, die knapen hebben er werkelijk wat voor over, die af stand en die bruggen, daar is mijn makkelijk te bereiken landje heilig bij. Als je zoo als ik de lui eens gaat opzoeken, dan kun je het met een beetje fantasie ook als een imitatie vacantie- u it stag je naar Italiëvén wel naar Venetie' beschouwen, want voor je hun tuinen bereikt hebt, moet je toch zeker over 10 êi 12 brugge tjes om er te komen. Eerst een stuk of 5 en dan kom je aan de beroemde "Brug der zuchten" (Boerenwetering) en niet ten on- rechteook hier zeer op z'n plaats^ want boven op die hooge brug slaakt haast iedereen een diepe zucht, want heel in de verte bij de Amstelveenscheweg temet, ligt hun land, te bereiken over min stens weer 5 bruggetjes. En dat zijn nu pas eigenlijk bruggetjes geworden, want voordien moest je met je fiets, gereedschap en pootgoed, over een bescheiden plankje maar zien hoe je er heel huids en zonder nat pak kwam. "Zwoegers, alle respect hoor En dan nog tevens te weten, dat

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 9