No .2 nET DWAALLICHT november 1941 vuur ontbrak nog en dèit is ten slotte hetgene, waar men een wedstrijd mee kan winnenl Aan pakken en werken van begin tot eindel Dan behoeft met deze ploeg geen wedstrijd meer te worden verlorenl Bier is de stand per 1 Nov. s kromhout 4 4 8 30- 7 v.v.A. 4 3 1 - 7 11- 4 G.H.B. 5 3 1 1 7 18- 8 A.G.T. 2 1 1 3 11- 4 B.B «M 5 1 1 3 3 12-11 E »B «D «B 4 1 - 3 2 8-17 Bimsa 4 1 1 3 2 7-21 WOL 4 - - 4 - 5-30 net tweede genoot een rustperiode, die duurde tot 25 October, Eerst werd door n.B.a.A.lI voor den oorspron kelijk vastgestelden wedstrijd uitstel gevraagd en verkregen, vervolgens liet tegen a.M.N. de scheidsrechter ons in de steek en weigerde de zeelieden met een "rempla<jant" te spelen. De daarop volgende saterdag verregende heelemaal, zoodat wij vreesden, dat de beenen knap stijf zouden zijn toen wij ter inwijding van het nieuwe veld op het ulympiaplein tegen n.B.B.A.II, de reserves van het Heineken's fabrieks- elftal, aantraden. Die stijfheid viel ech ter nogal mee en onze mannetjes speelden het klaar om liefst eaa dozijn doelpunten te maken, waar ii.B.B.A. geen enkele goal tegenover kon stellen, wij zul len daarover echter maar niet al te hoog van de toren blazen; daarvoor waren onze tegenstan ders, die bovendien met lü man speelden, te zeer uit vorm. Bovendien bleken onze "veteranar toch altijd nog wel een paar tempo's sneller ter been dan de h.b.b.a.- menschen. boo werd het een vrij eenzijdi ge vertooning, die sportief weinig bevre diging gaf. uaten wij intusschen echter deze dikke overwinning als een goed voorteeken beschou wen, als een hoopvolle inzege ning van ons nieuwe terrein! De wedstrijd tegen S.M.N.ll gold als "zware" partij en zou dat ongetwijfeld ook geworden zijn, indien de Btoomvaartmenschen vol tallig zouden zijn geweest. Bij begonnen echter met 9 man, klommen op tot 10 om 20 minuten voor het einde weer terug te vallen tot 9 doordat de rechtsbuiten "door zijn knie ging". Deze onvoltalligheid was inderdaad jammer, want de 10 S.M.N.'ers lieten zien, dat zij heel goed wisten wat voetballen is en ons veld-overwicht was dan ook lang niet zoo groot als de cijfers wel doen vermoeden, onze voorhoede had echter een produc tieve bui, terwijl de verdediging er alles op zette om "het nulletje" van de laatste drie wedstrijden te houden, an met succes. Door deze resultaten heeft ons tweede zich inmiddels stevig aan het hoofd van zijn afdeeling genesteld tflet een doelgemiddelde, dat er zeker niet kwaad uitziet. Deze ploeg vecht met een bewonde renswaardig enthousiasme van het begin- tot het eindsignaal, ook bij een grooten voorsprong, zooals in de laatste wedstrijden, blijven zij met evenveel strijdlust door spelen en wordt er geen "lolletje" van gemaakt. Ben genoeglijk, sportief elftal! stand per 1 November j BBM II 4 4 - - 8 27- 2 Amstl.lï 5 3 - 2 6 10-25 BMN II 5 2 1 2 5 14-16 Bl.Wit 1114 1 1 2 3 25-10 V.&V.IV 4 - 3 1 3 11-13 EAVC IV 5 1 1 3 3 14-23 BBBA II 3 - 2 1 2 6-18 B.B.M B »B «M V .V ±1 «B «M - BIMSA II - B.B A. - rt.B.JVi. li - S.jyi.N. II 10-0 BATErtDAG, 8 NOVEMBER SPEELT BET EERSTE TEGEN E.R.D.S., TERKE1N CLïMPIAPLElN. AANVANG 3&DUR. VRIJ TOEGANG. WARME RAN JA 10 CENT. 1-2 .B.A.ll 12-0 2-2 - 3 -

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1941 | | pagina 4