HST DWAALLICHT CLUBI.1IDDAG- 5 YMPHONIG De club, waar sport en levenslust In hoogste aanzien staan; Waar ieder lid als vriend zich schaart Qa de rood-blauwe \0an; Waar men de sport nog om de sport Beoefent en geniet, Die club is onze H.B.M. Zoo'n tweede vind j'er nietl Als een opgewekte symphonie is deze middag aan ons voorbijge gaan. Ik wil mij technisch niet uiten in het betitelen der deelen ervan. B.v. wanneer er sprake zou moeten geweest zijn van een adagic; een andante cantabile of een me- nuetto, neen, daar waag ik mij niet aan, daarvoor was het te on bestemd in tempo en in maat. 3én ding staat echter vasts het leid motief was het Clublied, waarvan ik het eerste couplet hierboven aanhaalde. De componist, genaamd Jansen, was aanwezig en werd, toen hij achter de piano plaats nan, daverend begroet. Om hem heen schaarden zich de "Pi lsknapen1' die de Gemeente het schoone lied zouden voorzingen. De korte repe- titietijd in aanmerking genomen, lukte dat uitstekend, zij het on der de noodige hilariteit. Onder directie van Uw bekende en zeer "bekwame" dirigent deed ook de zaal mee. Lied en compositie kwamen buitengewoon tot hun recht en er kwam geen einde aan het applaus voor onszelf. Dichter, componist en dirigent kregen geen bloemen, doch indachtig aan de regels van het tweede couplet: "Komt, heffen wij een heerlijk glas Vol schuimend gerstenat.." Zooals U ziet levert het lieten zij Nelis aanrukken, wetend, "Dwaallicht" veel meer mogelijkheden dat in dat schuimend nat toch ook dan het gestencilde clubblad, vooral bloemetjes verwerkt zitten. ook op illustratiei gebied, ichrij- Ondertusschen deed de me- vers, dichters en teekenaars zijn chanische "band" de jeugd de noo- dan ook van harte welkom als mede- dige moderne bokkesprongen maken werker aan deze nood-uitgave. en zal het oude gedoe al spoedig Houdt de kaars brandende en stelt om de kaarttafel" geschaard. Ie- U in verbinding met mand droeg daarna eigenwijze lied jes voor van Brammetje, waarvan een J.v.d.Zwaai, refrein, door P.v.d.Velde levens- Zocherstraat 5, groot op de muur aangebracht, en- Amsterdam- thousiast werd meegezongen. De dans werd afgewisseld door Liej.Los en den heer Lakeman, die, knusjes met z'n twodën aan éan piano, de ouverture "Zampa" ten beste gaven. Dat hun spel werd gewaardeerd, bleek uit daegrooten bijval en de ademlooze stilte, waaronder werd geluisterd. Het etensuur naderde alweer, toen v/ij ons nogeens gezamenlijk te buiten gingen aan het lied van de oude piano, benevens zoo'n liedje, dat wij vroeger zongen omdat het nu eenmaal in vroolijke stemming de gewoonte was, of bij gebrek aan iets anders. Thans echter legde ieder zijn ziel in de woorden en bracht de waarachtige hoop en ver wachting daarmede tot uitingl Als intermezzo zongen de "Pilsknapen" het clublied op zeer bekende wijsjes, o.a. Oh, Suzannal De componist is hierop gevlucht. Summa summarum was het een clubmiddag, die er zijn mocht en een prachtig resultaat voor de jonge feestcommissie, die hiermede op den goeden weg is. Die weg is: de clubmiddagen vóór en dóór de H.B.M.'ers. Zélf zorgen voor de attracties, zélf iets doenl Vooral voor de muzikale en humoristische jeugd ligt hier nog een groot ter rein braak 1 P.R. Liedewerkers MBLDT U BIJ DS R2DACTI2!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1941 | | pagina 11