Jy q) n"ï\ ■5POCTCLU3 n -en n o VAhJ DE i 9^c Jaar Mo. 7 Doe1945 Redactie: W .E .Drijver P.Gimbel j J.v.d.Zwoel i Inzendingen: PGimbe-1 DAAR ZIJN WE WEBRi Sinterklaas heeft ons eon pak.papior ge bracht on zoo komen wo dan thans, na vijf jaren "Dwaallicht" weer met een eigen Clubblad voor al onze leiden. Hot is nog zeer eenvoudig en wat het uiterlijk betreft zou -men geneigd zijn te zeggc-n, dat wij erop achteruit zijn gegaan. Vooral het ontbreken van een aardigon omslag doet misschien nog even pover aan* doch wij zijn allang blij, dat we het zoovergebracht hebben en Keulen on Aken zijn ook niet op oen dag gebombardeerd4 In ieder geval kunnen we nu door^de opheffing van de stroeve on tijdrovqnde circulatie weer actueel zijn, oen actualiteit, waarvan, naar wij hopen, vooral door hot bestuur gebruik zal werden gemaakt. Aan den tijd van het eenmans-clubblad don ken wij overigens met genoegen terug» Me zul len de exemplaren zuinig in ons archief bewa ren en aan het nageslacht toonen als cenigsto clandestiene blad, dat tijdens de bezetting uitkwam met- do naracn van de redactieleden vol uit op do eerste pagina. *t Was allemaal toch wel grappig en wij hopen, dat ens blaadje in den oorlogstijd er toch een kleinigheid toe heeft bijgedragen om de stemming en het saam— hoorigheidsgevoel onder de H.B.M.-menschen op ne-il te houden. Behalve om het feit van de wedergeboorte van het gestencilde clubblad, is dit nummer ook nog op andere wijze een mijlpaal op den weg van ons club-orgaanVöór ons ligt n.l» het aller eerste nummer van het H.B.M.—Clubnieuwsgeda teerd 1 December 1935. Wij vieren vandaag dus ons tienjarig bestaan en dat dit nummer wordt aangekondigd als "Mo.7 van het Sde jaar" is een onverklaarbare omstandigheidwaarmode wij eigenlijk oen bootje in do maag zitten. Waar schijnlijk heeft do numerateur in vroeger jaren eens stilgestaan of is do redactie/administra tie /techn.dienst op een gegeven momc -t van den rechten tcl-weg gederailleerd» Want wel heeft het clubblad vroeger in do zomermaanden weloens op zijn lauweren gerust wegens gebrek aan sport- cn andere gebeurtenissen, maar langer dan een paar maanden heeft deze stopzetting nooit geduurdZoodat wij ons voorgenomen heb-, ben, do telfout bij hef volgende nummer te her stellen en op 1 Januari a.s. te beginnen met L

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1945 | | pagina 1