Maart 1941 Afscheid van het A,_SB —Bestuur GESLAAGD AFSCHEIDS-ASSAUT IN DE ZAAL VAN H.B.M. GROOTE BELANGSTELLING GOEDE SPORT EN EEN VROOLIJK SLOT. Zaterdag, 8 Februari zijn de oude wapenbroeders van den voorma- ligen A.S.B. nog eenmaal bij elkaar geweest, om samen met de Utrecht- sche studenten met een assaut d'en- trainement op sportieve en pretti ge wijze afscheid te nemen van het A.S.B.-bestuur,. De belangstelling was verras send grootBijna 60 schermsters en schermers bewogen zich over de loopers en er werden eenige geani meerde partijen getrokken, zoo bij voorbeeld tusschen Keuter en den A.S.C.-er Barsony, welke partij na hooge spanning (op een gegeven oogenblik stond Barsony met 7-1 vóór!) tenslotte door Keuter met 1©~9 werd gewonnen. Ook van de niet-schermenden was de belangstel ling groot en de geheele middag stond in het teeken van de groote waardeering, welke het Amsterdam- sche en Utrechtsche schermwereldje koestert voor hetgeen de A,S.BU voor de schermsport heeft weten te bereiken, Deze waardeering werd - bij ontstentenis van voorzitter-Raayen, dia aan het griep-bed lag gekluis terd - door den heer v„d.Zwaai na mens de Amsterdamsche en Utrechtsche vereenigingen onder woorden gebracht waarbij deze den wensch uitsprak, dat de menschen, die thans als ASB- bestuurders hun taak hebben beëin digd, ook in de nieuwe scherm-or ganisatie de gelegenheid zullen verkrijgen, om hun bewezen capaci teiten in dienst te stellen van de Nederlandsche schermsport. Als her innering aan den bijna 15-jarigen ASB-tijd werd aan elk der ex-be stuursleden een vulpotlood met in scriptie overhandigd c. De heer van Hulsen voegde hieraan namens Utrecht nog eenige hartelijke woorden toe, waarna de heer Strengere, namens de USSC "Olympia" eveneens zijn waar deering voor het door den ASB ge presteerde uitsprak en hierbij o.a. den wensch uitte, dat de toekomsti ge districten van den KNASB zooda nig zullen worden ingedeeld, dat Utrecht in één district met Amster dam zal worden vsreenigd» Nadat de heer Brugman na mens de ASB-bestuurders de sprekers had beantwoord, werd alle "offici- eeligheid" terzijde geschoven en bleef men in sportief—vriendschappe— lijken geest nog eenige uren in de prettigste stemming bijeen. Onze Utrechtsche studenten-gasten deden zich daarbij weer van een andere,, zeer vroolijke kant kennen0 Daarover willen wij echter niet in bijzonderhèden treden en spe ciaal willen wij niets zeggen over d fameuze bier-estafette, want Hartog, Martin Hartog. Zwijg maar stil! Het lied van de maand ASSAUT D ENTRAINEMENT Als de oude wapenbroeders Weer bijeen zijn op de zaal; Als de atmosfeer vervuld is Van 't gekletter van metaal; Als de lange, lange looper Weer_tot slagveld is gespreid; Dat is goed,.... Maar Martin Hartog is zijn reputatie kwijt! Als er op die loopers mannen Ih het wit, met maskers voor Elkaar lustig af gaan rossen, Kijk, dat kan er nog mee door, Zijnde zulks in hooge mate Een verschijnsel van den tijd, Maar die Hartog, arme Hartog Is zijn reputatie kwijt! Als de taal van Baudelaire Onvervaard geradbraakt wordt Om meer glorie bij te zetten Aan de noble schermers-sport; Dat gaat nog.... maar ach,mijn hart i Boordevol ellendigheid, Want Oom Martin, Martin Hartog Is zijn reputatie kwijt! Als het hoofd der secondanten Houdt zijn Salomo's gericht; Als links ja zegt en rechts nee zegt Met een even wijs gezicht; Als hij dan met handgebaren De gevechtsgang knap herleidt - Dat is mooi,... maar Martin Hartog Is zijn reputatie kwijt! 0, hoe moet hem wroeging knagen, Hem, door wien tot tweemaal toe d'Estafette werd verloren Van !t studentenstel - en hoe! Hijdie eens als een Cambrinus Welbekend was, wijd en zijd, Martin Hartog, Martin Hartog Is die reputatie kwijt! vdz

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1941 | | pagina 8