- 7 -• Zesde Serie, Wo,6 H,B ,1 -CLUBNIEUWS Maart 1941 Raayen en van Nigtevegt, die hun hotten en scharnieren 15 maanden lieten roesten, wel een hoogere macht mogen aanroepen om een draag- te slaan, de eerste maal zal voorts hij de heeren de heste lijk figuur Voor degene, die resultaten op drie wapens hehaalt, de nieuwe, prachtige XX-beker, door Dr.Heineken geschonken bij ons 20- jarig bestaan, mee naar huis kunnen nemen. Aangezien iedere schermers- echtgenoote, die deze beker gezien heeft, haar held niet de deur uit zal laten gaan zonder de plechtige belofte, haar het kleinood voor een jaar als sieraad op den schoorsteen mantel te bezorgen, zal de strijd om het algemeen klassement dit jaar wel bijzonder zwaar zijn. De te ver wachten groote deelname heeft het bestuur dan ook doen besluiten, de wedstrijden op een Zondag te doen houden. Er zullen neutrale se condanten worden uitgenoodigd, zoo dat goede en vlotte rechtspraak is verzekerd. Wij verwachten ook van de zijde der niet-schermers groote b elangs te11ingl Bij de dames, voor Zaterdagmiddag gereserveerd de strijd niet minder fel z: u__„ Hier verschijnen tegenstandsters op ëen looper, die elkaar door en door kennen en die stuk voor sbuk nog wel de één of andere revanche in wie de i. szal -dn. den zin hebben voor toen,! tegen één van haar wapen- zusters De titelhouders het oogenblikj een partij 'Van zijn op Dames s Heeren Mevr. Wijdoogen-Zuidhoek floret; van Nigtevegt degen2 Keuter sabel2 v.Nigtevegt zaalkampioen2 v.Nigtevegt. Hoe zal deze lijst er na 30 Maart uitzien? Komt. ziet en overtuigt U! P, Raayen. De algemeenevergadering UITGESTELD TOT EEN ZATERDAG MIDDAG BESCHIKBAAR IS. In verband met de bekende omstan digheden heeft het Bestuur gemeend, de jaarvergadering te moeten houden op een Zaterdagmiddag. Zoolang de voetbalcompetitie duurt, kan hier van natuurlijk niets komen, zoodat de vergadering zeer waarschijnlijk gehouden zal worden op een nog na der te bepalen Zaterdag in April, Te zijner tijd volgen verdere mede- deelingen-r Clubmiddag 23 MAART A.S. De eerstvolgende Clubmiddag zal worden gehouden op Zondag, 23 Maart a.s, op de Schermzaal, Nadere bijzonderheden zullen door de feestcommissie tijdig bekend gemaakt worden,- Gezien het zeer groote succes, dat de Heer Lanlet met zijn cause rie had, is het niet onmogelijk, dat in die richting verder ge werkt zal worden. KOMT KIJKEN BIJ DE ZAAL KAMPIOENSCH Alirx .SCHER MEN OP ZATE RDAG 29 MAA RT EN ZONDA G 30 MAART Zaterdag, 8 Maart a.s., 3 uur n.vmT Voetbal - wedstrijd H, B, Mn - TWENTSCHE BANK Terrein H.B.M. Schagerlaan. t?

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1941 | | pagina 7