I I Zesdo Serie No. 6. H.B, - CLUBNIEUWS» Maart 1941. met den bekenden schermleeraar Gian- domenicie verbonden bij de vrijwil lige burgerwacht. Door crisis in de vrijwillige burgerwacht, die de kos ten van 2 schermleeraren niet meer betalen kon, is hij na 3 jaar een eigen zaal gegonnen in "Felix Meritis" welke na weer 3 jaar met finantieele hulp verplaatst werd naar Gebouw "Heystee". Twee jaar hierna verbond hij zich weer als compagnon van Gian- domenicie met Tancredi als assistent in Gebouw "De Geelvinck" Na vier maan den vertrok echter Giandomenicie reeds naar Italië en nam hij de leiding over den eersten tijd nog met Tancredi als assistent en lator alleen. Hiervan daan werd de zaal tenslotte nog ver plaatst naar het Polmanshuis, waar een aparte schermzaal ingericht was. Van de wedstrijden, waaraan hij gedurende zijn verblijf hier deelnam, nog het volgendes In Mei 1921 werd er door den Bond een groote wedstrijd georganiseerd, waarin hij als overwinnaar te voor schijn moest treden voor Aerts en Bouillet. Hierbij moge nog opgemerkt worden, dat zijn vader op 66-jarigen leeftijd de 4e plaats bezette, vóór alle Nederlandsche prof's. Tijdens de wereldtentoonstelling te Frankfurt a/Main werden er groote internationale wedstrijden voor prof's gehouden op alle wapens, waarvan de bedoeling was, de 10 beste schermers wereldkamp voor Prof' Hieraan werd door deelgenomen en in te classificeeren. Aan deze wedstrij den deden 300 schermers moe. Als jongste schermleeraar werd door hem hierin de 4e plaats bereikt. In 1924 word gedurende de We- eldtentoonsteHing te Antwerpen de voor Prof's versehermd. Paoli op degen totaal door 77 degenschormers. Ook hier gold weer de 10 best geplaatsten ter wereld aan te wijzen» Op degen gaf dit als resultaat 3 Belgen, 4 Franschen en 3 Italianen; de eerste plaats was voor Neao Nadi en voor hemzelf de 8ste plaats» Aanleiding, dat hij juist op degen meedeed was, dat er wel gezegd werd, dat hij op dit wa pen toch zoo heel sterk niet was. Verder werd hij in den loop der jaren vele malen kampioen op ver schillende wapens, en behaalde hij zelfs in 1933 het kampioenschap voor prof's op alle wapens. -o- Hiermede beëindigen wij het relaas over de lotgevallen en prestaties van Foresto Paoli. Wij hopen, dat onze leden hierdoor onzen instruc teur weer eens van em andere zijde hebben leeren kennen en waardeeren. -0- G„ Keuter Scherm-allerlei DERDE PRIJS VOOR H.B.M. IN DEGENWEDSTRIJD - DE KO MENDE ZAALKAMPIOENSCHAPPEN Het wedstrijdnieuws van het schermfront beperkt zich tot het feit, dat in 't begin van de maand Keuter, Hartog en Tilgenkamp nog eeremetaal voor H.B.M, hebben ver overd: een derden prijs in den door den KN.ASB uitgeschreven degen- équipe-wedstrijd. Eerste werd Pa rade Riposte, den Haag, tweede de Incasso Bank, vierde Utrecht I, vijfde Utrecht II en zesde een gemengd Amsterdamsch équipe. Het lessen verloopt rustig en normaal. De dames Dinsdagsmiddags oefenen getrouw en intens, krijgen tevens van Paoli les in het berei den van Real Italian Spaghetti, waarmede hij hen physiek tweeledig verzorgt (de echtgenooten ook niet te vergeten)De heeren Dinsdags- avonds. Als nieuwe schermelingen traden toe P.v.d.Velde, v.Aalzum, J.Sluyter en D.Derksen, terwijl ook Paul Muller de stap zal wagen om een dubbele rol bij de H.B.M. te vervullen» Deze heeren lossen hiermede een deel in van de door den voorzitter gevraagde 90% op 7 November j.l» Hulde hiervoor! Belangrijke dagen voor de schermsters en schermers worden de 29ste en 30ste Maart» Zaterdag, den 29sten zullen de dames onder elkaar uitmaken, wie de titel van zaal- kamipoene 1940/1941 mag voeren» Den daarop volgenden Zondag zullen de heeren aantreden. Zooals bekend hebben dege wedstrijden (lees Hoeksche en Kabeljauwsche twisten) het vorige jaar door het change ment van de schermzaal niet plaats gevonden» Gerrit Keuter zal de fraaie Dr»Heineken-beker, die hij dus twee jaar in zijn bezit had, nu moeten verdedigen» Het aanblik ervan zal hevige strijdlust opwek ken, ook bij de juniores, terwijl

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1941 | | pagina 6