Zesd e Serie, No„6. H.B.M.- CLUBNIEUWS Maart 1941. kluit spelers wriemelt voor het Knakkendoel, een klomp zuurzwe- tende mannenlijven. Ze duwen el kaar opzij, vijf, zes beenen trap pen naar de bal, ze trappen mis, ze trappen elkaar, ze vloeken, razen, tieren, lachen, ze werken met hun vuisten - ze genieten,Tot Hein opeens de bal te pakken krijgt Ha, die Hein Volkersl Zie hem eens rennen, de kerel, zoo hard, alsof hij vier beenen heeft in plaats van twee. Hein rent en de doelverdedi- ger staat als een kakkerlak te springen tusschen de palen. Vijf meter voor do doelmond staat Hein stil. ''Mot je eens kij ken! roept hij naar den Knak., man, die nieuwsgierig komt toeloo- pen. "Mot je eens kijken..../' "Wat had je?" "Zoo lel ik nou de bal schreewt Hein Volkers, je doel in," het slappe leer tusschen de palen trappend. Misschien moeten er nog vijf mi nuter gespeeld worden, misschien ook niet - wie trekt zich daar iets van aan? De Eilanders stormen het veld op, opgetogen over Hein's krijgslist, opgetogen met de overwinning.Hein wordt in de hoogte geheschen, op de schouders van twee sterke bootwer kers zit hijen die hebben een sjouw aan hem. In triomf dragen zij hem naar het kroegje van baas Lei. Baas Lei, die met zijn gebogen li chaam het leege biervat voortrolt, zoodat het schokkert over de bolle keien. - o BOEKEN WEEK 1-8 Maart 194-1. KOOPT TEN MINSTE IEDERE MAAND EEN BOEK Het leven van Foresto Paoli Deel II; Van Katzenau naar Amsterdam. r Op 4 Maart 1917 werd hem toege staan in het gevangenenkamp een groot schermfeest te geven. Het programmahiervoor bestond uit; le.Verschillende marschen en wal- sen, gespeeld door een orkest, samengesteld uit gevangenen. 2e.Causerie over schermen door Dr.P.Polidari uit Triest. 3e. Een assaut tusschen Paoli en zijn assistent» 4e. Een onderlinge wedstrijd. Aangezien ook de menschen hier anders niets beleefden, be hoeft het geen betoog, dat de ba rak geheel gevuld was en het pro gramma een groot succes werd. De opbrengst hiervan kwam gedeelte lijk ten goede aan de Duitsche autoriteiten en de rest werd ge zamenlijk gedeeld door den diri gent van het orkest en Paoli» Aan het slot van het programma werd aan Paoli de volgende oorkonde aan geboden, die vertaald als volgt luidde; f'8?' die met zijn zeldzaam talent, ons wilde, wist, kon, schermen lecren in korten tijd." en onderteekend door zijn dankba re leerlingen(volger.. de handtee- keningen) In de li jaar tijd, dat hij zoo les gaf, heeft hij 600 leerlingen ge had» Dat dit niet langer heeft ge duurd kwam doordat de voedselvoor ziening zooslecht werd, dat ze li chamelijk niet meer in staat waren nog te schermen. Na den wapenstilstand was hij genoodzaakt naar Italië terug te keeren en zich voor den militairen dienst aan te melden, daar de lich- ting, waartoe hij behooidenog niet gedemobiliseerd was en hij ingeval hij zulks niet deed als deserteur aangemerkt zou worden. Nog een jaar heeft hij zoodoende nog in militairen dienst moeten blijven, voor hij weer vrij man was. Na afloop hiervan in 1919 is hij toen naar Rotterdam vertrokken, waar zijn familie naartoe verhuisd was, en waar zijn vader een schermzaal begonnen was. De destijds uitgebroken griep maakte door het verlies van vele leden aan deze ziekte echter een einde. Zijn plan was toen in Den Haag een scherm zaal te openen, maar de woningnood maakte zulks onmogelijk. Er was ner gens iets te krijgen om te beginnen. Hij heeft zich toen in Amsterdam

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1941 | | pagina 5