CLUBNIEUWS van de SPORTCLUB" Ht B« M..,? Opgericht 1 Maart 1920 Beschermheerens Zesde Serie Dr«H«P6Heineken No «6 Mr.DoUeStikker Maart 1941 Journaal ofte da.ghte_ri.ght UYT.JR STADT AMSTEEREDAM 'tis in onse goede stadt Am™ stelredam opt ooghenbliok wonder- lyck ende droevigh gesteldt. Overal sietmen vreemde krygslieden int grys, int groen, int swart ende daer verluydt va.n beroerten ende cracqueel allerwege, Waers d'oude ghemoedelyckheit? Ghy en cont Am- stelredam niet weerom' Waers de tyt, dat d'eersame burger sZaterdags met syne huys- vrouw te wandelen plagt door de drocke Kalverstraat, sich verwon- derendt over de schoone uitstal kasten der rycke neerlagen? Alles is toeghespyckert met pla.nc.ken ende balcken. De gantsche stadt is eene doodtkist Ende t*avent£ De traanlampon ende huyslantaerns, dewelke in on sen tyt de voornaeme straeten ende graften deden straelen grooter lighte, sy en branden niet meer! Alle desulke uytvindinghen ende ver nuftigheden syn opghedoeckt ofte verboden, tot grooter schaede van den goeden burger, dewelke groote swaerigheden ontmoedt om int hart- sticke duyster synen ri gh.ti.gen weg te vinden vande taverne tot synen huyse» tSpreeckt, dat hieruyt huyselycke aeckeligheden vermogen tontstaen, synde de wyven netso prickelbaar a.is tonsen tyt ende de kaerels smaeckende derluys biertjen seer veel aenghenaemer als in ses- tienhonderdtsooveeldOude gene™ ver - Bols vant Lootsje bestaet waerentig noghi - d?oude ge never hebbick niet gheproeft-, synde hier een plackaet uytghevaerdigt, ver biedende dat schencken vanden stere ken drank na seven uure ts avent 0 Hoe bestaetet! Buyten Bols hebbick nogh eenen anderen ouden kennis te deser stede ontmoedt, sekeren Rembrandt van Rhyn, die inde Jodenbreestraet I gebancroeteerdt is ende laeter nogh j ghewoont heeft aende Rozengraft, Die kaerel staeter thands midden tussen de tavernen opte Botermarkt, dewelke tegenwoordigh Rembrandt- plein heet, synde boter schaersch te verkryghen, Gheluckigh houdt dat Amstel- redamsche volk braef den moedt daar in» Daer is int bysonder dat gilde vande Voetjebaltrappers, dat niet en dispersert» Ghy moest die knae- pen sien rennen overt veldt aghtert oruyne monster! Sy spelen seer plei- sierigh_ende ghenoeghlyck. Daerna gaense inde taverne ende drincken meenigh pintjen Heineken's Bier in pais en vree-r Dat bier is de grootste voor- uytgangh ofte progressie van dese eeuw, die overighens laeter inde historien-boecken wel niet de gou den eeuw ghenoemdt sal worden. Dat bier isset recept van den Doctor Heineken, pittigh ende aenghenaem om inte nemen ende goedt teghen al le die quaelen van desen tyt. Ick sal dan oock v tschryven staecken_ende opt hoexken eene pinte drincken op U Ed. onverwoest- baere ghesondtheitl- Sant j< les E U Ed,, onderdaenighe dienaer -k<

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1941 | | pagina 2