J EINSDAG, 17 MAART, AVCNDS 7 UUR speelt het H.B.M.-elftal, dat op Hemelvaartsdag in Botterdam zal uitkomen, een oefenwedstrijd tegen een sterke A.F.C.-com- binatie op het A.F.C.-terrein aan den Zuidelijken Wandelweg. De opstelling is als volgt» Muller Volkers Mr.ter Haar Gieschler Gimbel Sluyter Vunderink v»d»Zwaal Marinus v»Nigtevegt Vermeulen» LAATSTE APPÈL Voor de tocht naar Rotterdam hebben zich tot dusver 50 deelnemers en deelneemsters aangemeld. Wij wetert niet, een record is. een respectabel aantal is het zeKer» t Ie zeer opmerkzame lezer van onze Circulaire^dl* natuurlijk een niet minder ofcmerkzatoe lezer *s de "adïfbeCTeben regeling der Nederlandsche Spoorwegent zél inmiddels ^eeds begrepe hebben, dat» waar er om 8*15 geen trein meer gaat en de Spoorwegen Zich dis niet bij onze cirfculaire hebben aangepdst» zal zijn onze circulaire bij de spoorwegen a van S.lfcè dat het vertrekuur van Atostfebdam nm toch vooral Wij verzoeken alie dealrietoèrs nogmaals dririgèhd om tbïh.v?ör uiterlijk ft uur aan bét s %JL ?n wezig te willeri zijnt De aankomst te Rotterdam wordt CUB5 plaats van Bestuur vah H.fcifcU-koiiefdam iö_medegedeeld* dat het in ons voornemen ligt.jé toet eërt sterk elftsitp^erschilnoi uitsluitend uit employés van de Heihekeh's Brouwerijte ^erschij:nen Het Rotterdamsche bestuur werd daarbij verzocht, het Rotterdamsche elftal op dezelfde wijze samen te stellen» Wij meenen, dat hierdoor een goede en spannende wed strijd verzekerd is, waardoor ook de sportieve waarde van tocht zoowel voor spelers als toeschouwers slechts kan word Alle factoren zijn dus aanwezig om Hemelvaartsdag 1938 tot een top-dag te maken in de H»B.M»-geschiedenisl VISSCHEffl De hartstochtelijke visschers onder onze menschen zijn nog steeds niet de smaad vergeten van de vischlooze vischpartij van verleden jaar. Zij hebben bloedige vergelding gezworen en v.d.Velde heeft zich. als bij uitstek deskundige, wederom aan het hootd van de horde geplaatst. Nu moet echter de horde nog kiezen wanneer, en waar de veldslag, of liever de waterslag zal plaats vinden» Van de reeds uitgebrachte stemmen heeft de tweede pinksterdag met 10-5 en 3 onthoudingen de leiding op den eersten Pinksterdag. En Schiphol leidt met 6-4-3 op de Amstel en Halfweg» Na binnenkomst van de nog uitstaande stembiljetten - spoed s.v.p., heerenl - wordt nader op de zaak teruggekomen»

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1938 | | pagina 3