ziin niet alleen do gevaarlijksto voor hun tegenstanders, doch zij zijn hot ook die hot snol goon oo^unblik ophouden en hot tempo steeds doon vorsnolien. Do spolerdio db hu.lhoho.ndoling good ondor do knio hoeft, Bpjolt moestal gemakkelijker. Zijn stijl is soepeler on hij zal minder suel vermoeid on vool productiever zijn. Het vereischt natuurlijk zeer vool routine om den hal op don duur "aan eon touwtje" to hebben, maar jodoro voorwaarts moet toch in staat zijn een gcccL geplaatste centor of voorset inoo.ns hp te vangen cn huiton horeik van den koeper in de touwen te jagen- En hoe vaak ziet men zoo'n hal niet missen! Do oonigo remedie hiertegen is oefenen en nogoens oefenen. Wo r d t vvx "X Ig dSUN IRAM 1 strijd in en om een kazerne^. Du schermclub der mT Vit air o Bereden JPolitio had hot sympathieke SCHERMEN i idee gehad om ter beantwoording van de gastvrij- ij hoid van Incasso-Bank on H.B.M. ter gelegenheid van het "Happy Come Back Tournooi", do doelne- mer's aan dvi icurnooI voor een êquipe-wodstri jd op sabel uit te noodigen. En dies trok ondorgetoeke-ndo op een donkeren avond naar de hem uit zijn j^ugd zoo "bekende kfezerno aan do Sarphatistra&t, doch hij stuitte op hut monumentale hek. Zoeken naar oen hol! Ho maar. geen spoor van dit nuttige en in dit geval ook hoogst noodice artikel! Schudden on nog eens schudden hielp ook al niets. De zich fechter het verlichte venstor Bevindende wachtcommandant gaf geen bewijs. Ook een oonigo mal^n pbch- _„ig uitgesproken "Sesam open U" bleef zonder resultaat, weshalve ik, om 'der gevolgen wille afziende van krassere maatregelen, als stuenon etc., mij rustig vorwijderdfc om troost te zoeken bij N.Sjerp, dio aan hot "lossen" was bij de I.B. Die goot mij, behalve een kop' thee, de wetenschap in, dat er aan dat hek eon bel moest zijn. Ik begaf mij dus ton tweede male kazernowaarts en ontdekte eindelijk met behulp van een n luchtje schoppende onderofficier oen microscopisch geval letje tusschon de spijlen van hot hek. Do bol! In het lcnusso zaaltje word hevig gevochten. H.B.M. stond er goed voorvooral ook dank zij het uitstekende work van tfah Altena'. Met Hartog on Kout'or word do eerste prijs gewonnen voor I.B. en Mil. Politie. Do Heer v.Gomort vorcenigdo zijn openingsspeech met zijn slot-idem on nadat tenslotte ook do befaamde "throe cheers" nog op de proppen wdren gekomen, was deze gozelligo en zeer geslaagde avond v/oor voorbij. Stedenwodstrijd Rotterdam-Amsterdam. In den vroegen mor- ,2'en' van den 30ston October beklommen ae dames en hoeren, die door den v.S.B. waro'n afogevaardigd naar do stodonv/odstrijd Rotterdam-Amsterdam een autobus, gostationnoerd op hot Thorbeckoploin, aa.ngestfard door twee zoor nadrukkelijk afgezakte gezichten, toobehoorendo aan tweo jongelieden, kennelijk studenten, met baret en al, avondkloeding' en door tot nog too onopgohold orde oorzaak zwaar gehavende overjassen. Dit uitgesproken katterige begin had echter op onze vroolijke sjommirtg geen onkelen invloed en voor we hot wisten roden we op de Haarlommer— weg, uitkijkende of de vroolijke machinist aan de piano, Wim Cornelis- son, al op was. Er was niets te zien, zoodat het vermfoeden word uitge sproken, dat hij nog in Morpheus' of andere armen lc.g. Rotterdam word cp tijd en in blakende welstand bereikt, handjes geven, aangenaam, enzoovoort. En toen kwam"hot"Hossink kwam voor den dag. met een apparaatje, dat kon branden. Vervolgens rtdg encore kastjes, belletjes, lichtjes, kortom, een complete telefoon- controle. Het beroemde electrischo apparaat word geïnstalleerd in zijn iunctio van oppor-hoofd-second&nt Vol verwachting: klopto mijn hart. Ik zag Hessink aan ao dogons foozolon of hij or touche's wildo ingioton. Toon werden or tv.ee schormors aangekoppeld of ingospannon (Ik wcot die vaktermen nog niet zoo precies) on daar ging men van start. Twocs secondanten van vlccsch on blood en twee hoofd- ïoem kijken too dat hot toostol goon ongorocht.ighodon pleegt, of dat

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 4