- 5 - Mevr.A.Schiedam behaalde den titel, niet zoozeer door haar groo- te kracht dan wel door haar «linksheid", waartegen de andere dames de goede oplossihg' niet bleken te künne n vinden. Mevr .G .v.Nigtevegt en M.Raayen-Marinus behaalden respectievelijk den vierden en zesden prijs, een uitslag, die met een beetje neer pel uk nog beter had kunnen zijn. Iedere deelneemster had nop een knoo-o toet schermembleem, geschonken door "dei Mayer" in ontvang t te nemen. De prominenten van de Incasso-Bank behaalden de beste resultaten ondanks het feit, dat zij zeer weinig de oefeningen meemaken. Zij kunnen zich deze luxe blijkbaar veroorloven. Ik voor mij ben echter nog steeds van meening, dat het wedstrijdtchbrmen ernstige voorbereiding voreischt, dus oefeninc en hog eens oefening. Dat is ook seortplichtook te enover de tegenstanders. Daarom, dames van H.B.M., aangepakt! Wij hebben een prima leeraer Diens gevo'ol gaat niet alleen uit naar het onderwijs, doc^ ook naar de resultaten. Nog is het tijd! Bij het volgons kampioenschap verwacht ik U hooger geklasseerdl P .R ESRS TVOLGENDE TODSTRI_JMaST Woensdag, 20 October is een sabel-équipe uitgenoodigd voor een t raining swed strijd tegen de schermveroeniging van de Poli tie tro'epen in de zaal van laatstgenbemden in de kazerne aan de SarphatistraatOok "losse" schermers zijn welkom. w ll,rk,1.Y*,iAda6» 22 October degen-competitie'van den A.S.B. in de zaal van "1935". Tegenstanders: DOS, Jason en 1935. Het ligt in de bedoëling om, in de schtdüw van'de groote match Eeuwe'- Aljechin, op de a.s. olub- avonden een schaak-competitie te orgeniseeron. Als deelnemers hebben zich reeds aangemeld de hoeren Eelhart', Gimbel, Keizer, Mars, Marinus, v.Rooyen Jr., Rboö v.d',Togt, Vermauddn, Wilschut, Wijdoo,.en en v.d.Zwaai, v™ liefhebbers kunnen zich nog steeds aanmelden bij J.v.d.Zwaai. 1 °^n °£ü°ncö'? winter etaat voorts nog op het programma de revanche J to0en de "Zukbrtorts"het roemruchte Amstelveenscho Heör kars* Dö uitdagingen van Oenoemden Keer nemen du ld m 7npt ÏJ WÖGr vofmen aan» die we onmogelijk veel langer kunnen l - onze wrake zi^n* De pionnen zullen hem om de ooren ^alsmQön eerroken man zal hij de trappen van de scheruzaal ^.strompelen. Te wapen! VECHTEN TEGEN DB BIERKAAI EN NOG WAT. De Spbrtclub* H.B.M. telt vele leden en nog meer do'nateurs. Voort durend wordt zoov/el in het clubblad als in onderlinge ges^rekxen getra.cht, een grooter aantal van deze leden en donateurs te bewegen tot een meer actieve houding t^enover de Sportclub. Om ook eens iets of ni v, ,4-eaan doen, te gaart schermen, te ..aan Vootb-llen een'We dtï ïfr 8tukJ® tü schrijven voor ons clubblad. Het oer- 't1 lit* "lauwen" is echter in elke vereeniging zeer groot en" op de bierkaai"^ Spreken Van een hopelooze strijd, van •Vechten tegen "vechten te en do eiCenlijk aan die schoono uitdrukking aanvaarde verklarin'SMi V00r de hsnd nGGende en algeneen karakter van de ïrJ worden gezocht in het weinig beminnelijke bierkaaien had mJn er f /dlörka3ie*1,r en om, eving. Van deze bestemd voor'hut ïJ verschillende inde stéden.'Zij waren speciaal bevolkt door da en lossön de^ hierschuitenDe kaaien Werden moet een zel<3z~'r ^-rdra^ers, bierbestekers of bierbeschooyersDit nu Sa^CdiB "unS™™6" V?lkJ° £0woest ser"° W,3 voïht™s- de stadabestuurd'eren trnwetten en verordeningen. Zoo vaak te krijgen zoo v-«k f 2 ï°n n hun ordonnantiën in het ..zreel zoo v«alc leden hun pogingen schipbreuk. Het was een hopeloozo 4 t t

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 5