Vervolg Scherm-Comnetitie Maandag 25710 "zaal A.S.C. floret 8.30 - A3C-HBM ASC-DOS ASC-VVGA Hessink Brugman Dinsdag 26/10 zaal Jason; Degen - 4 - 1935-VVGA HBM- WGA HBM- DCS 8.25 Jason-Sjerpina Jason-I.B. I.B.-Sjerpina Mosman 1935- I.B. 1935- Sjerpina Stijnders Woensdag 3/11 zaal I.B.8.25 I.B.-DOS degen HBM-Sjerpina degen DQS-Sjerpina degen HBM-ASC sabel DOS-ASC sabel Stijnders (de 2 sabelwedstr.van Sjerpina zijn nog voor de eerste helft dor comp.) I.B.-ASC sabel I.B.-Sjerp.sab. HBM -Sjerp.sab. Mosman Maandag 8/11 zaal ASC; sabel 8.30 HBM-I.B. DOS-Sjerpina HBM-DOS ASC-Sjerpina HBM-Sjerpina I.B.DOS I.B.Sjerpina - Mosman Brugman "ASSAUT" Verleden week Dinsdag hebben wij met een, zooals dat in de schermtaal heet, "Assaut", de terugkeer gevierd van den verloren zoon. Andore pennen hebben U elders in dit blad de feiten beschreven. Ik ben daar niet zoo sterk in. Ik herinner me alleen maar die keurige speech, waarmede onze onvolprezen voorzitter bovenbedoelde vergelijking maakte en haddo de heer Raayen een baard en ware do heer Sjerp roods voldoende van zijn Ischias genezen om een knieval voor hem te kunnon maken, dan zou hgt tafereel sprekend op die schitterende Rembrandt uit do Hermitage in I^uingrad geloken hebben. Alleen is het in de schermzaal niet zoo roman tisch donker (zouden sommigen wel willen!) maar ook in het koude en brutale licht van de onverhulde peertjes van do schermzaal was het tafereel schoon en baard of geen baard, onze voorzitter maakte met zijn woorden een touche midden in het hart van onzen teruggekeerden instructeur. Die slikte drie koor veelzeggend en liet toen maar gauw do wedstrijden beginnen. In "het" hoekje zaten de vrouwen en dronken thee en als ik schermer was, en getrouwd, ik zou het niet nemen... Thee drinken is best, maar eerst do bullen des echtgenoots in orde, en als je de ketolpakkies ziet, waarin onze schermers rondspringen... Schreeuwen doen ze, mevrouw, schreeuwen om Persil of één van die aanverwante artikelen! Toch blijft schermen altijd een mooie sport, ondanks de vieze pakkies.Ofschoon ik als look uit dat gohak en geprik wel nooit wijs zal kunnon worden. Als de hoofdsecondant zegt: halt!dan gok ik altijd bij mezelf: touche links! Steevast geeft hij dan rechts, en omgekeerd. Op zichzelf is dat natuurlijk wel lollig, want dat brengt er het verrassende element is. Overigens is hot bij de edele schormsport niet zoozeer om do puntjes te doen. De toeschouwerzoo heet het, ondergaat in de eerste plaats ha? acsthetischo bevrediging en dies stuurde ik de wedstrijd-monsch-in-mo daar een hoekje van de zaal om over voetbal te gaan praten en schoof ik do aestheticus, voor zoover in mij aanwezig, naar voren, om rustig en weloverwogen te genieten van de specifieke schoonheden van het sabelvochte- 2ooals daar zijn: do oneindige variaties in maskers, van kanariepieten- kooitjes tot diepzeoduikersholmen; de zonderlinge gedragingen van do werkc- looze linkerhand; do snelle uitvallen en do standjes, ja, vooral do stand jes Er was een twee meter lange jongeman, natuurlijk genaamd Jansen, wanneer hij in afwachtende houding stond, voortdurend mot zijn sabel voorzichtig in denkbeeldige aardappelen prikte om te zien of ze al_ waren. Achter dit huiselijke gebaar bleek echter een bom vol energie die heel gaar te schuilen, want toen Hartog hom eens een koer bijna tien minuten had laten prikken, stoof de lange opeens als wijlen Don Quichote op onzen Sancho Pancha af en sloeg met veel gekletter van ijzer en blik en onder luid gesputter van onzen Sancho bijna languit over diens schouder in do materialonkast Zie, dat was nu weer boeiend en de arme aestheticus-op-post kroeg hierdoor ik ook dezo maar zelfs bijna sensationeel, maar weer oen geduchte knauw. Zoodat zoeken in het bij allo H.B.M.ers Waai-na we rustig en ordelijk de trap ■ijn afgezakt terugtrok en troost ging zoo geliefkoosde novonvortrok. Later op don avond hebben we nog vorder geschermd. Nu mot woor den, wat minder Shaigpaisch, maar minstons even opwindend is. Suiker, Dell en hier waren do hoofdwapons en tegen twaalven was ook dezo strijd beslechte vdz

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 4