- 3 - dorheid. Togen het oindo kwam G.H.B. echter verwoed opzotten en moest onze verdediging alle zeilen bijzetten om don gelijkmaker te voorkomen. Do storm werd doorstaan en enkele minuten voor het einde word mot oen tweede doelpunt de H.B.M.-overwinning veilig gesteld. Vol goeden moed trokkon we daarop don volgenden Zaterdag naar don Plaatijzcrweg om K.M.V.Z. voor de demi-finale om don Luan-bal to bekam pen. Ook dit word, vooral na do rust, een uitstekend gespoelde partij. De K.M.V.Z.-ploeg - oud-eerste klassors - waren de laatste weken zeer versterkt en haddon o.a. kans gezien G.H.B. II voor den Luan-bal te wippen. Do eerste 20 minuten was hot nffenziof geheel aan do zijde van K.M.V.Z. en gelukgo hot ons niet, ons los te werken. De sterke togen- wind, hot effectvolle terroin en do voel to lichte bal waren daaraan niet vr omd. K.M.V.Z. kon dan ook met oen mooi doelpunt do leiding nemen. Toon v/ij echter wat met de omstandigheden vertrouwd waren geraakt, kwam cok H.B.M. opzetten en uit oen vrije schop op don rand van hot strafschop gebied maakte v.d.Zwaai gelijk. Na de rust gaf H.B.M. don toon aan on door doelpunten van Marinus en Muller komt het eindo mot 3-1. Hierdoor is de finale om don Luan-bal bereikt. Onze tegenpartij is de winnaar van don wedstrijd WOL-K.N.S.M. III, Na K.M.V.Z. de grooto match tegen Rotterdam! Het bevredigende spel, dat ons ploogje don laatsten tijd vertoond had, gaf ohs oenigen moed maar niettemin is het verschil tusschen dorde klasso A.K.V.B* en eersto klasse (zoo-good-als-kampioenl) R.V.B. wol een zeer bezwaarlijk te over bruggen kloof. De zwaro nederlagen in Rotterdam van verleden jaar liggen ons dan ook nog versch in het geheugen, zoodat we, alles bijoongenomen, do 2-1 uitslag van Hemelvaartsdag ovengoed oen Amstordamsch als oen Rot- tordamsch succes zoudon kunnen noemen. Voor oen groot dool is dit te danken aan ons verdedigingstrio Vermoulen-Nieuwenhuyso-Gimbol. Ook v.Nigtevegt dood, vooral vóór de rust samen mot Marinus, nuttig werk en scoorde op fraaie wijze hot Amsterdamscho doelpunt. Het was als steeds oen prettige wedstrijd on natuurlijk verdien den do Rotterdammers door hun beter, sneller spel do overwinning volko men. Daar dit de dordo overwinning is in successie verhuist do fraaio hokor nu definitief naar do prijzenkast van onze Rotterdamscho colloga's. Do Zaterdag, volgende op den Hemelvaartsdag moeston wij woer aan- tredon voor oen kampioenswedstrijd tegen Nohamij on dat was werkelijk dos Guten zuviol. Do match en nog moor do fuif zaten ons olftal blijk baar nog zwaar in do boenen. We brachten er oon bedroevend beetjo van terecht en met do 2-0 nederlaag mogen we eigenlijk nog niet mopperen. Cnder normaio omstandigheden zou het zeker een spannendo partij geworden zijn, want Nohamij beschikt over oen uitstekend olftal met oon snelle voorhoede on een hechte verdediging. Nu word het onzerzijds geen fraaio vertocning maar wij vertrouwen, dat onze spelers in don roturn-wodstrijd den slechten indruk zullen uitwisschon. Do stand van do kampioenscompetitie is: Nohamij 2 2 - - 4 6-1 H.B.M. 3 1 - 2 2 5-6 G.H.B. II 3 1 - 2 2 5-9 Uit do tweo resteerende wedstrijden behoeft Nohamij dus nog maar 1 punt te halen om "binnen" to zijn. In do promotie- on degradatieregeling voor dit seizoen is echter bepaald, dat alle drio do kampioenen over kun nen gaan naar do tweede klasse. Do winnaar do kampioenscompotitio is ver-- plicht to promoveoronj de anderen promoveeron op oen daartoe door hen in gediend verzoek. JAARFEES? Hot voorjaar is do tijd, waarin het clubfeesten "regent" en zoo hobbon ook wij ons gebruikelijke jaarfeest in gepastonvroolijkheid gevierd. Door do later vallende ontvangst van do Rotterdammers is hot jaarfoost- verslag eonigszins in do verdrukking geraakt. Wij ruimen daarom gaarne plaats in aan do navolgende dichterlijke ontboezeming van J.A.K. Het jaarfoest is geweest Hors d1 oeuvre varió Heel opgowekt on blij van geest En iedor was tovreo. Do opening was als vanouds Rocopo? P.R, A.B. Toen maakten The Variables

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 3