•rv.STTïïTR EN COMMISSIES Voor hot vereenigingsjaar 1937/1938 zijn het "bestuur en de ver schillende commissies als volgt samengestelds Bestuur: P.Raayen, voorz.; A.Walop, penningm.j J.v.d.Zwaai, secr.; G»Keuter Jr., alg.adjunct en W.C.Both, commissaris. Elftalcommissie: A.Breedveld, M.N«HartogJ.v.d.Zwaal» Feestcommissie? A.Breedveld, E.A.Mertz, G.Th.v.Nigtovegt. KascommissieM.Bolhoven, G.Th.v.Nigtevegt, J.A»Marinus. VOETBAL; H.B .M.-G.H.B II 3-4 H.B.M.-V.V.GJi. III 7-2 (kampioenswedstrijd) (Luan-bal) De eerste kampioenswedstrijd hebben we verloren en verdiend ver loren ook, al was het dan maar met het kleinst mogelijke verschil in doel punten. De meerderheid van G.H.B. II, een jonge, vlotte ploeg, was hoofd zakelijk een meerderheid van tempo. Bij speelde een vlug, open spel, waar aan v/ij tot onze schade in de dorde klasse niet gewend zijn. iaarschijn- -jILijk is door de onzen vergeten, zich van tevoren te realiseercn, dat onze ^tegenstanders in de kampioenswedstrijden een heel stuk beterzijn dan de doorsnee-derde-klas-ploeg. De kern van de fout zal dit^wel zijn: wc waren gewend elke week op onze slofjes te v/innentoen dit nu niet het geval bleek, raakten we een beetje de kluts kv/ijt. G.H.B. heeft daar een dank baar gebruik van gemaakt. Maar H.B.M. is nu gewaarschuwd en dat die waarschuv/ing ons twee punten heeft gekost, zal voor de H.B.M.ers een extra aansporing zijn, om die punten in den return-wedstrijd prompt.terug te halen. "De Sportweek" was over den wedstrijd H.B.M.-G.H.B. zeer goed te spreken en roemde in vriendelijke woorden het door partijen vertoonde spel. Jammer daarom, dat de Heer v.d.Gragt niet aanwezig kon zijn bij den wedstrijd H.B.M.-V.V.G.A» III, v/elke den daarop volgenden Zaterdag werd gespeeld om den Luan-bal. Het klinkt misschien onbescheiden, maar H.B.M. speelde in dezen wedstrijd een stuk beter dan tegen G.H.B, In de voorhoede - vooral links - werd aardig gecombineerd; de middenlinie had er beter kijk op en zette de voorhoede voortdurend aan het werk; de backs v/aren meer trapvast dan den vorigen Zaterdag en Jansen als derde reserve- keeper (Walop Jr. en Vermeulen v/aren verhinderd) sloot zich uitstekend \bij de rest aan. Het begin was - zooals dat heet - sensationeel. Marinus trapte af en na verbluffend goed samenspel met links lag de bal, voordat één V.V.G.A.-man hem had aangeraakt, in het ambtenarendoelI Het is verder een prettige, door de onzen uitstekend gespeelde wedstrijd geworden. De uitslag 7-2 brengt ons in de volgende ronde tegen de Kraai en-veteranen. V/innen we die, dan vinden v/e v/aarschijnlijk G.H.B. II v/eer op onzen v/eg! Hier volgt het volledige, nog to spelen Luan-bal-programma: 2e ronde j) K.M.V.Z.-G.H.B. II k) Bimsa II - Wol 1) Kraaien III - H.B.M. m) Claco- K.N.S.M. III 3e ronde: n) v/innaar k o) winnaar j - winnaar m - v/innaar 1 Finale: winnaar n - winnaar o 'PIET Je bent, het is waar, geen Bakhuys of Pauv/e; Je speelt slechter dan Pucky van Heol; Maar je bent onze altijd aanwezige, trouwe Reserve. En voor ons is dat veel! De dén verdient dank van zijn club door te spelen; De ander door zijn plaats af te staan. Jij doet t, zoo het uitkomt... Maar oen plaatsje is er, Dat je nooit ofte nimmer laat gaan! E.Weg

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 3