Toont steeds Uw goeden wil, hoe of waar die ook gevraagd wordt, niet alleen uit een oogpunt van eigen belang, maar in het bijzonder in hetbelang van Uw vereeniging en van de sport in het algemeen. Gezien het groote verschil in karakter en eigenschappen gaat dit iedereen niet altijd even gemakke lijk af, nr.ar het is toch de eenige weg om tot iets goeds te geraken. Deze houding sluit critick geenszins uit, Critiek is nuttig, zelfs noodig, maar laat men die niet bij Jan en alleman uitbazuinen maar ter kennis brengen van bevoegde instanties. Ieder lid heeft do verplichtingzijn vereeniging te vertegen woordigen op sportieve wijze, niet alleen in do sport zelve, maar ook daar buiten, Hij heeft er dus zorg voor to dragen, dat in woord, geschrift of daad nimmer aanleiding wordt gegeven, dat den naam van de club, in weikon vorm ook, wordt besmet. Een andere, voor sommigen blijkbaar moeilijke factor, is de ver draagzaamheid Draag en verdraag is in het privolc-ven een voorname eisch. maar zeer zeker ook in het clubleven. Geharrewar om kleinigheidjes is uit den booze. Men moet weten te geven en te nemenl Vergeet niet, dat er in een club altijd zooveel karakters en zinnen zijn, d^.t het voor het bestuur uiterst moeilijk is, alles naar wensch te doen, Is er iets, wat U niet lijkt, wend U dan tot Uw bestuur het college, aan hetwelk door de gezamen lijke leden de leiding van Uw vereeniging is opgedragen en dat in de eerste plaats Uw volle vertrouwen moet hebben, wil het het toch reeds moeilijke werk naar behooren kunnen verrichten, Een bestuur, bewust van zijn taak, zal U een gewillig oor leenen en op prijs stellen, dat de goede gang van zaken in de vereeniging U ter harte gaat, waardoor het contact tusschen bestuur en leden tot zijn recht komt. Een goede vereeniging is alleen dan te verkrijgen, wanneer het be stuur op de volle medewerking der leden kan rekenen» SUNIRAM. UITSLAG SCHERMCOMPETITIE 1936 Floret A.S.C» 13 95 26 2,~ A.S.C. 14 H.B.M, 13 61 16 1,23 H.B4M. 14 D.O.S. 13 76 14 1,07 1,07 1935 14 I.B. 13 56 14 I.B. 14 Sjerpina 13 60 12 0,92 Jason 141 V.V.G.A. 13 44 6 0,46 G.S.C. D.O.S. 14 13 h Sabel Sjerpina 13 a.S.C 10 64 18 1,80 I.B. 10 53 16 1,60 0,88 0,88 0,60 D.O.S. 9 40 8 G.S.C. 9 35 8 H.B.M. 10 43 6 Sjerpina 10 26 2 0,20 Degen 8 Oo- 24 1,71 1,28 1,14 1,07 1 0,78 0,61 0,30 WEDSTRIJDRQQSTEB SCHERMEN VOOR FEBRUARI Maandag 8 Fohr- 8 uur Haarlem- I,B. Dames Floret 8,30 H.B.M» - I.B» Zaal H0BoM, 9 I.B» - Gian H,B,M,-Gian Gian - Haarlem H.B»M.-Haarlcm Dinsdag 16 Fcbr, Degen Zaal Json 8 8,30 9o~ Jas on •5 - K,Br,Me 1935 - A.S.C, II - 1935 H.B,Mo A.S.C. II - A.S.C. H.B.M, 1935 Woensdag 24 Fobr.e8a— Gian - D.O.S. SabGl 8,30 i#B. zaal I.B. 9„~ 11 - Sjerpina 9.-30 - H.B.M. 10,- H,BoM.-Sjerpina H.B.M. - I.B. D.O.S, - Sjerpina D.O.S. H.B.Mo I.B. - Sjerpina I.B. - D.O.S De gehoole sabolcompotitie wordt nu op 66n avond afgewerkt! M: it

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 6