krekel! dr^&°EM vdIfS li8™ 5 sik vro olijk op en neer wippend van vreugde, opperde hij het denkbeeld om tot drie uur door te gaan. Ondertusschen was het bij twaalven geworden en viel het mij op, dat do clubs, die reeds lang "afgewerkt" waren, bleven, o.a. een vliegeroaiicier van de S.V.1935. Men zei, dat het een maandvlioger was. V/at is een maandvlioger? Vliegt hij oen maand achtereen? Vliegt hij eens per maan of kan hij slechts eenmaal per maand vliegen? Enfin, ook hij blc-ef met zoo vele anderen. Men is nu eenmial niet alleen om te schermen bij H.B.M., doch haar gastvrijheid behoort nu eenmaal zoover te gaan, dat niemand heengaat zonder hot beroemde gerstenat genoten te hebben. Zoo was het reeds ver na een uur toen de laatste schermer zich mar huis spoedde, zichzelf nog geluk- wenschend, dat hij dezen avond nu eens niet had afgeschreven. Ergo Bibamus! De tweede avond, op 14 Januari 1937 was een mixed floret-wedstriid voor tweede klassers en werd gehouden in de Jekerschool. Een groote gymnastiekzaal, alwaar verzameld 8 schermers en 2 scherm- sters. Iemand tracht met poesachtigo bewegingen een dame de bekende "linea recta C A steek bij te brengen. Een groote vulkachel, die blijkbaar met do kleine kinderen uit was gegaan. In de hoeken der zaal geen tafelties met theekopjes. Alles een beetje killig... .Leiders waren de Heeren Burgers en v.Vuurst. Aanwezigs de Heer Mayer. Bijzonderheden; er werd niet bepaald mooi gewerkt, doch wel heftig. Mej.Rosenbach klauwde gewoon er vijf overwinningen uit, ook op den winnaar, verloor van dG andere vrouwelijke deelneemster, Mej.Annie V/eisz, lgenkamp was een goede vijfde. Van Uxem van Paoli won den prijs en keek hie^ h°ordG> dat dG beker slechts 6 weken in zijn bezit mocht ::2en* HlJ kfeeg echter ook nog een plak als herinnering aan de zesweeksche eierdop-op-sokkel-perïodeDe Heeren Petit en De Graaf als tweede en derde ook een groote plak (nu snap ik waarom de Annaconda Coppers zoo omhoog gaanl alles onder hartelijke woorden van "der Mayer". Toen.... ineens alles wegl m ?VGG avonden. ieder verschillend en toch beide nuttig. Maar dat van die maandvlieger snap ik toch nog steeds nietl P.B. WAT DIENT MEN ALS LID EENER VEREENIGING TE V/ETEN? a/_ Bovenstaand opschrift werd mij in de pen gegeven naar aanleiding1 "TSiste wii7?Ch d-° mGGnde - geheel ten onrechte - op een mindtr bi ook t o bebandGld tG 21Jn boor zijn vereenigingsbestuurUit het gesprek ,f$' hun personen een eigenaardige opvatting van hun lidmaatschap \.hun verplichtingen tegenover hun bestuur hebben. Dit is weleens te be- foion-S?'-Wan?eGr hGt P°rsonen betreft, die hun eerste ervarigcn omtrent het vereenigingsleven opdoen. Aan de andere kant zijn er vereenigingsbesturen schrlTt ïitg?'at °m door dingen? bc^okfngSn S gt om kJaohtïï I I batgene bij te brengen, wat voor hen van belang is te weten te helpen bevorde??n? medGwerken om den oei Gn bloel hunner vereeniging doet niet alloou"1^ «CÏ ^ld °Pl ?an bGhoort mGn tG ^en, dat men dit veriooioi i-om te voetballen of te schermen, maar tevens dib steun te te verzekeren Hr? of 18 ?m.zijn ?dub GGn ln allG opzichten waardig bestaan toph Hol-as, weinigen zijn van dit feit doordrongen. Gewoonliikr Grieven9 tcp-on *2° 8 dat het «"^strijdspelen vofdSendlHs. J bij het beftuurO FeJT-reft1"- nP? sS.WOrd0" zelden «ouit WE>ar tot behoortl leven oDfokkeifoiS.t - is 2 dat sonmlge vereenigingsbesturen dit soort we?kLgPgcSeïl zSf 11^ +l0d°n wei?i! lltGn V08lto, tot zij op mede- gediend is knr»t«m laten merken, dat men van hun inzichten niet ning wordt'eevormri' mï toveel op eigen houtje werken? waardoor alras de mee- Dat is natuurlijk m gfn 1™1G]?glng,, van de zijde der leden wenscht. zamenliik betracht norrr r VVGrl™JZG# Do leden moeten voelen, dat ge- alleen door ggSSÏpÏÏ? wordGn dG vereenigingsbelangen te behartigen, dat zal dit apprecieeren fanSa?^TCï £n J°tS gvootB kan worben bereikt. Het lid trouwen g?L steil™7«ï fï bostuur> naar °ok in zichzelf, meer ver- g _.n stallen, ^oo kweekt men een goc-d clubman. hun stijfhoofdieLïf°P"i?d?f/,0ïden dG z*f- dwarskoppen gevonden, die door

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 5