De Buitendienst vergaderde te Vught In hotel De IJzeren Man te Vught is op 20 december 1963 onze buitendienst bij een geweest, teneinde elkaar weer eens te zien en belangrijk nieuws te vernemen. De heer Kranenberg besprak als belang rijkste nieuws, de prijsverhoging van het bier. Hoewel er in de afgelopen zes tot zeven jaar vele kosten waren gestegen, was de prijs van het bier dezelfde gebleven om dat de bierprijzen collectief zijn vastgesteld en niet zonder toestemming van de regering verhoogd mogen worden. Met ingang van 1 januari 1964 zouden de prijzen dan met twee cent voor de 30 cl flessen omhoog gaan en met drie cent voor de pullen en het Gold; ook het fustbier gaat meer kos ten, zodat vele bedrijven ook de prijs per glas zullen gaan verhogen. Vervolgens deelde de heer Kranenberg de uitslag van de glazenactie mede. Ge durende zeven weken hadden de vertegen woordigers van de afdeling Thuisver- bruik de verkoop kunnen stimuleren door het te koop aanbieden van glazen bij iedere kist bier. Deze actie is een groot succes geworden. Grote bewondering had de heer Kranenberg voor de man die de meeste glazen had verkocht, de heer R. Schaank van het filiaal Groningen. De vergadering uitte haar bewondering door een krachtig applaus, hetgeen herhaald werd toen de naam van de heer L. K. G. Smit werd genoemd, die het idee had ge lanceerd. Een ander belangrijk feit was de overeen komst met de firma Van Waes Boodts in Westdorpe, Zeeuws-Vlaanderen. De firma heeft het brouwerijbedrijf gestaakt en zal nu in plaats van Van Waes bier Amstel bier verkopen. Uiteraard werd ook veel aandacht be steed aan het plan om in Helmond een tweede bedrijf te stichten. De heer Kra nenberg legde er de nadruk op dat deze uitbreiding van onze produktiecapaciteiten natuurlijk ook eisen zal stellen aan de com merciële sector, eisen, waaraan, naar de heer Kranenberg vertrouwde, de verkoop staf zou weten te voldoen. Ook de brouwerij in San Juan, Porto Ri co kwam ter sprake en het was heel toe vallig dat op dezelfde dag dat de buiten dienst vergaderde in Porto Rico het eer ste aldaar gebrouwen Amstel bier op de markt kwam. Na de lunch hadden de heren de gelegen heid ervaringen uit te wisselen en eens nader kennis te maken, hetgeen een ander nuttig doel is van zo'n jaarlijkse bijeen komst. Bierpntjs iets omlaag De bierbrouwerijen in Nederland hebben per 1 januari j.l. de bierprijs verhoogd, zodat voor de consument de 30 cl fles met twee cent en de 45 cl fles met drie cent duurder werd. Van de zijde van de regering is op de brouwerijen een klemmend beroep ge daan om de reeds doorgevoerde prijsver hoging te matigen. Hieraan is door de brouwerijen gevolg gegeven, zodat per 1 februari de consu mentenprijs zowel voor de 30 cl fles als voor de 45 cl fles met één cent werd verlaagd. Te dezer zake merken de Nederlandse brouwerijen op, dat zij zich geheel heb ben gehouden aan de spelregels, zoals die door de Stichting van de Arbeid wer den uitgestippeld. De regering heeft de brouwerijen toege zegd, dat nog nader overleg zal worden gepleegd over de bierprijs. De brouwerijen vertrouwen erop dat bij dit nadere overleg de juistheid van hun standpunt door de regering zal worden erkend en dat de regering alsnog haar akkoord zal geven aan de oorspronke lijke prijsverhoging. BELANGRIJKE PUNT In het laatste Spongat stond dat zinnetje van dat jongetje, dat dat dat geschreven had. Hier ontbrak de belangrijke komma. Wat zegt u van de volgende zin, waaraan de belangrijke punt ontbreekt! EEN BOER HAD EEN VARKEN EN DE MOEDER VAN DE BOER WAS OOK DE VADER VAN HET VARKEN. Waar hoort de punt te staan? (Oplossing op een andere pagina.) v. Vr. DANKBETUIGING Daar het ons onmogelijk is u allen per soonlijk te ontmoeten wil ik alle mede werkers van de afdeling Thuisverbruik, mede namens mijn vrouw, hartelijk dan ken voor de prachtige fruitmand welke wij ontvingen bij de geboorte van onze tweede dochter. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 20