ISatarió 1948 Januari 1949 No. 7 iiik W Niet-periodiek verschijnend blad voor de geëmployeerden van de AMSTEL BROUWERIJ N.V. Redactie: Mr. J. C. Bossard, H. J. Dannenburg en J. Beekman Redactie-Adres: J. Beekman, Expeditie-Afdeling, Amsterdam Na het einde van elk jaar is het gewoonte de balans op te maken. Dat kan natuurlijk op ver schillende manieren gedaan worden. Men kan na gaan hoeveel winst men persoonlijk gemaakt heeft, hoe de bedrijfsuitkomsten zijn, hoeveel vooruit gang op nationaal gebied te boeken is of hoe de internationale toestand is bij het einde van het jaar. Het is natuurlijk niet mijn bedoeling U daarvan een winst- of verliesrekening voor te leggen: hier over zullen de meningen wel verschillend zijn en ik ben niet bevoegd een objectief oordeel te geven. Het zij mij echter vergund mijn persoonlijke me ning te zeggen. Op nationaal gebied meen ik zeer zeker vooruit gang te mogen constateren. Het productiecijfer is in 1948 weer met 20% gestegen. Deze uitkomst kon verkregen worden door de arbeidsvrede, die in 1948 is bewaard gebleven mede door de be moeiingen van de vakbeweging. Vastgesteld mag worden, dat de arbeiders onder leiding van de samenwerkende vakorganisaties in deze moeilijke tijd hun plicht hebben gedaan. De levensstandaard is aanzienlijk verhoogd, vele artikelen zijn weer vrij, hoewel het levensonderhoud wel duurder is geworden. Als ik echter naar de toestand buiten onze grenzen kijk, dan blijkt, dat de opbouw van Nederland sneller is gegaan dan die van andere landen. Wij kunnen hierover tevreden zijn en zeggen, dat 1948 ons toch wel winst heeft gebracht. Maar dat is slechts materiële winst en kunnen wij daarmede tevreden zijn, als we geen geestelijke winst kunnen boeken? Zonder geeste lijke vooruitgang komen we er niet. Als we om ons heen zien. dan bemerken we, dat de wereld in dat opzicht totaal ontredderd is. Ondanks hevige pogingen van verschillende men sen om partijen tot elkaar te brengen, lukt het niet. Dat komt volgens mij, omdat iedere partij of elk land te veel naar eigen winst kijkt en niet naar de winst voor het algemeen welzijn. Hierdoor ont staan botsingen, die nooit tot een rechtvaardige oplossing zullen leiden. Daarom is het noodzake lijk, dat de mensen zich zullen gaan bezinnen en een dieper christelijk leven zullen gaan belijden, waarin meer verdraagzaamheid en liefde tot zijn naaste spreekt. Laten we hopen, dat wij aan het einde van een of ander jaar zullen kunnen zeggen: DE BALANS VAN HET AFGELOPEN JAAR IS GOED. H. J. D. WIST U DAT? In Stockholm werd kortgeleden een wandelwed strijd gehouden voor kellnerinnen ter bevordering van een vlotte bediening in de café's. Alle deel neemsters moesten over een afstand van 1 km verscheidene volle glazen dragen: voor iedere druppel water, die er werd gemorst, werd twee seconden aan hun tijd toegevoegd. In Parijs wordt er ieder jaar een dergelijke wedstrijd voor kellners gehouden. Voor de oorlog was er in Parijs een schoenmaker, die zich specialiseerde in schoenen met elastische zolen voor kellners. Ie Jaargang

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Echo | 1949 | | pagina 1